หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 22 17 กุมพาพันธ์ 2566 ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและรายงานผล "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขาพผู้สูงวัยไทย"
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว20 14 กุมพาพันธ์ 2566 ขอส่ง Template รายละเอียดตัวชี้วัดเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี และตัวชี้วัดเด็กอายุ ๑๕-๑๘ ปี สูงดีสมส่วนและตัวชี้วัดการเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 19 14 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขาวะจังหวัดศรีสะเกษ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 23 17 กุมพาพันธ์ 2566 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่ ปี ๒๕๖๖
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 21 16 กุมพาพันธ์ 2566 แจ้งระบบบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายของ อสม.
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 18 13 กุมพาพันธ์ 2566 เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ความพร้อมในสถานบริการ กรณี��ัยแล้ง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 17 13 กุมพาพันธ์ 2566 การจัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและตรวจรักษา
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 16 13 กุมพาพันธ์ 2566 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 15 3 กุมพาพันธ์ 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว31 14 กุมพาพันธ์ 2566 การลงทะเบียนดิจิตอลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 14 30 มกราคม 2566 แจ้งเปลี่ยนการใช้เกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ โรงเรียนส่งเสริมคุณาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School :GSHPS)
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว13 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือให้ อสม.คัดกรองความถดถอย 9 ด้านของผู้สูงอายุผ่าน Application สมาร์ท อสม.
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 12 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือจัดสัปดาห์ "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขาพไทยสูงวัยไทย"
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว11 30 มกราคม 2566 ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขาพสูงวัยไทย
ปี25656 ที่ ศก 2033/ว10 30 มกราคม 2566 ขอให้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 81 11 มกราคม 2566 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเอพยุห์ ปีงบประมาณ 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 5 9 มกราคม 2566 การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรค ปี 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 4 9 มกราคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 2 4 มกราคม 2566 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 1 4 มกราคม 2566 การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
  Records 21 to 40 of 338