หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 81 11 มกราคม 2566 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเอพยุห์ ปีงบประมาณ 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 5 9 มกราคม 2566 การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรค ปี 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 4 9 มกราคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 2 4 มกราคม 2566 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 1 4 มกราคม 2566 การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 65 29 ธันวาคม 2565 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว3445 23 ธันวาคม 2565 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว63 23 ธันวาคม 2565 ขอแจ้วแนวทางการควยบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว62 23 ธันวาคม 2565 การรับบริจาคโลหิต
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว61 23 ธันวาคม 2565 การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว59 15 ธันวาคม 2565 ขอความร่วมมือเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 58 15 ธันวาคม 2565 แจ้งดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษ
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 56 22 พฤศจิกายน 2565 ขอส่งสำเนาหนังสือแนวทางการให้บริการ EPI
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว54 22 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญประชุมแพทย์แผนไทย
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว53 22 พฤศจิกายน 2565 ขอรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบลดโรคพยาธิใบไม้ตับ ปี ๒๕๖๖
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว50 19 ตุลาคม 2565 ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ประสบัยน้ำท่วม
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว47 17 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมงาน "วันูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 46 19 กันยายน 2565 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 324 15 กันยายน 2565 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพิสูจน์และยืนยันตัวตนระบบหมอพร้อม
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 44 12 กันยายน 2565 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยาพแกนนำเครือข่ายการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาออนไลน์
  Records 21 to 40 of 338