หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ ว 124 18 มิถุนายน 2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานรับซื้อ กระจาย และจุดขายผลไม้
ที่ ศก 2032/ว123 18 มิถุนายน 2563 ขอเชิญอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ที่ ศก 2032/ว 122 18 มิถุนายน 2563 แจ้งนำกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมการให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาิเษก พุทธศักราช 2562
ที่ ศก 2032/ว 2164 15 มิถุนายน 2563 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)
ที่ ศก 2032/ว120 16 มิถุนายน 2563 ขอเชิญบุคลากรร่วมออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
ที่ ศก 2032/ว118 11 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม TEDA 41
ที่ ศก 2032/ว 117 11 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการเปิดพื้นที่เชิงบวกสำหรับเยาวชน และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
ที่ ศก 2032/ว 116 11 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้าวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ที่ ศก 2032/ว 115 11 มิถุนายน 2563 รับการกำกับติดตาม และประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ที่ ศก 2032/ว 114 8 มิถุนายน 2563 สิทธิ สวัสดิการ และการช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
ที่ ศก 2032/ว 113 29 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลโปรแกรม Aging Health Data และโปรแกรมอื่นๆ ในงานผู้สูงอายุ
ที่ ศก 2032/ว 112 29 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage TO BE NUMBER ONE CHANNEL
ที่ ศก 2032/ว111 29 พฤษภาคม 2563 การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 109 29 พฤษภาคม 2563 การกำหนดและยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่ ศก 2032/ว110 29 พฤษภาคม 2563 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
ที่ ศก 2032/211 29 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ ว108 29 พฤษภาคม 2563 ส่งกำหนดการตรวจประเมินความชุกโรคหนอนพยาธิ
ที่ ศก 2032/ว103 29 พฤษภาคม 2563 ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ ศก 2032/ว 108 28 พฤษภาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ข้อมุลชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE
ที่ ศก 2032/ว107 28 พฤษภาคม 2563 แจ้งแนวทางการจัดการผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนในสาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (covid-19)
  Records 321 to 340 of 359