หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว 106 28 พฤษภาคม 2563 แจ้งแนวทางการให้บริการและการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช จังหวัดศรีสะเกษ ในสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ที่ ศก 2032/ว105 28 พฤษภาคม 2563 แนวทางการดูแลสุขาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
ที่ ศก 2032/ว102 27 พฤษภาคม 2563 ขอส่งนิยามการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ที่ ศก 2032/ว 1101 22 พฤษภาคม 2563 สารจากนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการดำเนินการมารการผ่อนปรนการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ ศก 2032/ว100 21 พฤษภาคม 2563 ขอรายงานสรุปผลการประเมินคุณาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขาพด้านสุขศึกษา ระยะก่อนดำเนินการ
ที่ ศก 2032/ว 97 19 พฤษภาคม 2563 ขอความร่วมมือประเมินพฤติกรรมสุขาพพี่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม H4U
ที่ ศก 2032/ว98 19 พฤษภาคม 2563 การรับบริจาคโลหิต
ที่ ศก 2032/ ว99 19 พฤษภาคม 2563 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในพื้นที่
ที่ ศก 2032/ว 96 19 พฤษภาคม 2563 ขอความร่วมมือจัดตั้ง "ตู้ปันสุข" หรือตู้แบ่งปัน หรือลักษณะอื่นไดที่คล้ายๆ กัน
ที่ ศก 2032/ว 94 13 พฤษภาคม 2563 การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและไก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ที่ ศก 2032/ว95 13 พฤษภาคม 2563 ขอแจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563
ที่ ศก 2032/ว93 13 พฤษภาคม 2563 ส่งเกณฑ์การรับการรักษาของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรณีผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินทีเข้าเกณฑ์ PUI เขตสุขาพที่ 10
ที่ ศก 2032/ว92 13 พฤษภาคม 2563 โปรแกรมวัดความรอบรู้ด้านสุขาพพื้นฐานและพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19
ที่ ศก 2032/ว 91 5 พฤษภาคม 2563 การรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2563
ที่ ศก 2032/177 7 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว 1614 30 เมษายน 2563 การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบ้ติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ที่ ศก 2032/ ว 89 30 เมษายน 2563 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563
ที่ ศก 2032/90 29 เมษายน 2563 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/ว 88 29 เมษายน 2563 ขอเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปีงบประมาณ 2563
ที่ ศก 2032/86 28 เมษายน 2563 ขอส่งแนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจบุคลากรสาธารณสุข
  Records 341 to 360 of 368