หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032.005/ว1120 6 มีนาคม 2563 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 20% ของจังหวัด
ที่ศก 0032.005/ว1121 6 มีนาคม 2563 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 70% ของจังหวัด
ที่ ศก 2032/ว134 1 เมษายน 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ ว 56 1 เมษายน 2563 ส่งแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงหรือประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง
ที่ ศก 2032/130 1 เมษายน 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
  Records 401 to 404 of 404