กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1302  การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 9 มิ.ย. 64 07:12:09  ธนาดุล  29 
 1301  เร่งรัดการดำเนินงานค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักาณะงบลงทุน 9 มิ.ย. 64 07:10:09  ธนาดุล  24 
 1300  รายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 4 มิ.ย. 64 04:11:39  ธนาดุล  20 
 1299  ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอผลงานวิชาการ 4 มิ.ย. 64 04:11:12  ธนาดุล  16  35 
 1298  ขอความร่วมมือสำรวจสำมะโนธุรกิจ 4 มิ.ย. 64 04:10:32  ธนาดุล  11  18 
 1297  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่น 12 พ.ค. 64 09:00:58  ธนาดุล  10  24 
 1296  แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข(ฉ11) 12 พ.ค. 64 08:59:52  ธนาดุล  12  22 
 1295  คำสั่งแต่งตั้งจนท.ปฏิบัติงานรพ.สนาม 29 เม.ย. 64 09:15:59  ธนาดุล  11  28 
 1294  ขอความร่วมมือจนท.ชะลอในการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงสูง 29 เม.ย. 64 09:15:05  ธนาดุล  10  23 
 1293  แจ้งจัดสรรงบโควิท-19 29 เม.ย. 64 09:14:01  ธนาดุล  10  23 
 1292  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามทบทวนแผนงานโครงการ 20 เม.ย. 64 03:27:51  ธนาดุล  11  19 
 1291  แจ้งการจัดสรรเงินประกันสังคม 20 เม.ย. 64 03:27:25  ธนาดุล  12  21 
 1290  สำเนาหนังสือ เรื่องรหัสมาตรฐาน ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 20 เม.ย. 64 03:26:01  ธนาดุล  23 
 1289  สรุปข้อสั่งการผลการตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2564 20 เม.ย. 64 03:25:18  ธนาดุล  24 
 1288  ขอเชิญประชุม 8 เม.ย. 64 05:23:51  ธนาดุล  10  22 
 1287  ขอเชิญอบรม 8 เม.ย. 64 05:22:45  ธนาดุล  21 
 1286  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 8 เม.ย. 64 05:05:26  ธนาดุล  25  36 
 1285  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรม 8 เม.ย. 64 05:02:30  ธนาดุล  24 
 1284  การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 8 เม.ย. 64 05:02:03  ธนาดุล  24 
 1283  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540 24 มี.ค. 64 03:30:26  ธนาดุล  14  41