กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1250  การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 25 มิ.ย. 63 03:20:42  ธนาดุล 
 1249  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 25 มิ.ย. 63 03:12:08  ธนาดุล 
 1245  แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2563 21 พ.ค. 63 08:42:28  ธนาดุล  14 
 1244  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 21 พ.ค. 63 03:17:59  ธนาดุล 
 1243  การปฏิบัติให้เเป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 12 พ.ค. 63 07:25:22  ธนาดุล 
 1242  แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 28 เม.ย. 63 04:55:45  ธนาดุล  13  17 
 1241  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 27 เม.ย. 63 08:39:56  ธนาดุล 
 1240  การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชนปี2563(รอบ2) 20 เม.ย. 63 08:26:15  ธนาดุล 
 1239  แจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิชาการของสสจ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2563 20 เม.ย. 63 06:20:28  ธนาดุล 
 1238  ขอส่งรายงานประจำปี 2562 20 เม.ย. 63 06:19:54  ธนาดุล 
 1237  ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง 9 เม.ย. 63 09:03:50  ธนาดุล 
 1236  ขอส่งใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบ หลักสูตร การทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง 9 เม.ย. 63 09:02:12  ธนาดุล 
 1235  ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเรียกเก็บชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 9 เม.ย. 63 09:01:56  ธนาดุล 
 1226  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว ประจำปี 2563 ในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 7 เม.ย. 63 06:40:55  ธนาดุล 
 1225  ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 เม.ย. 63 06:40:29  ธนาดุล 
 1224  การประเมินกลยุทธ์และมาตรการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ 7 เม.ย. 63 06:39:17  ธนาดุล