กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1284  แจ้งโอนเงินค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับPCC 15 ม.ค. 64 01:50:23  ธนาดุล 
 1283  ขอเชิญส่งคลิปวีดีโอประกวดคลิปสร้างสรรค์ บริการแก่คนไทยทึกครอบครัว จากหมอประจำตัว 3 คน 15 ม.ค. 64 01:49:53  ธนาดุล 
 1282  ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข(Ranking) ปีงบประมาณ 2564 14 ม.ค. 64 04:38:30  ธนาดุล 
 1281  ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการจัดอบรม 30 ธ.ค. 63 04:36:03  ธนาดุล 
 1280  สำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 ฉบับ 21 ธ.ค. 63 08:26:51  ธนาดุล 
 1279  แจ้งการเก็บค่าบริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ของหน่วยบริการ 21 ธ.ค. 63 08:26:10  ธนาดุล 
 1278  ขอสมัครเป็นสมาชิกทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 15 ธ.ค. 63 03:10:55  ธนาดุล 
 1277  ส่งสำเนาคำสั่งคปสจ.และคปสอ.ประจำปีงบประมาณ 2564 15 ธ.ค. 63 03:04:34  ธนาดุล 
 1276  การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2563 15 ธ.ค. 63 03:03:56  ธนาดุล 
 1275  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2563 15 ธ.ค. 63 03:03:17  ธนาดุล 
 1274  แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม 15 ธ.ค. 63 03:02:42  ธนาดุล 
 1273  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษร บุคคล และสถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร ประจำปี 2563 9 พ.ย. 63 04:13:04  ธนาดุล 
 1272  แจ้งการจัดสรรงบบริการผู้ป่วยนอกแบบบัญชีเสมือน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบ2563 ครั้งที่ 2 9 พ.ย. 63 04:10:52  ธนาดุล 
 1271  แนวทางปฏิบัติการรับบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อจากผู้เสียชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 9 พ.ย. 63 04:07:30  ธนาดุล 
 1270  การดำเนินโครงการบริจาคเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ 9 พ.ย. 63 04:06:39  ธนาดุล 
 1269  ส่งสำเนาหนังสือ 3 พ.ย. 63 02:00:03  ธนาดุล 
 1268  แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม 3 พ.ย. 63 01:59:26  ธนาดุล 
 1267  ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ ปี2564 8 ต.ค. 63 04:57:14  ธนาดุล 
 1266  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ 8 ต.ค. 63 04:56:52  ธนาดุล 
 1264  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 6 ต.ค. 63 07:57:03  ธนาดุล