กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1261  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี2563 9 ก.ย. 63 03:38:07  ธนาดุล  12 
 1260  ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติปี2563 9 ก.ย. 63 03:37:15  ธนาดุล  10 
 1259  แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม 9 ก.ย. 63 03:36:10  ธนาดุล  13 
 1258  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 24 ส.ค. 63 04:34:03  ธนาดุล  11 
 1257  สำเนาระเบียบการกระทวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2563 24 ส.ค. 63 04:32:49  ธนาดุล 
 1256  ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 17 ส.ค. 63 07:09:59  ธนาดุล 
 1255  แจ้งหลักเกณฑ์และการอนุญาตกรณีบุคคลผู้ไมม่สัญชาติไทย 17 ส.ค. 63 07:06:49  ธนาดุล 
 1254  ขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 17 ส.ค. 63 07:05:46  ธนาดุล 
 1253  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 17 ส.ค. 63 07:05:05  ธนาดุล 
 1252  ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพมพ์ใน"มหาราชนครศรีธรรมราชเวรสาร" 14 ก.ค. 63 05:06:01  ธนาดุล  11 
 1251  การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 14 ก.ค. 63 05:04:06  ธนาดุล  11 
 1250  การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 25 มิ.ย. 63 03:20:42  ธนาดุล  12 
 1249  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 25 มิ.ย. 63 03:12:08  ธนาดุล  12 
 1245  แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2563 21 พ.ค. 63 08:42:28  ธนาดุล  17  26 
 1244  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 21 พ.ค. 63 03:17:59  ธนาดุล  10  19 
 1243  การปฏิบัติให้เเป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 12 พ.ค. 63 07:25:22  ธนาดุล  16  24 
 1242  แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคม ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 28 เม.ย. 63 04:55:45  ธนาดุล  23  26 
 1241  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 27 เม.ย. 63 08:39:56  ธนาดุล  12 
 1240  การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชนปี2563(รอบ2) 20 เม.ย. 63 08:26:15  ธนาดุล  16 
 1239  แจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิชาการของสสจ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2563 20 เม.ย. 63 06:20:28  ธนาดุล  18