กล่มงานบริหาร
 • เรื่อง ขอให้ส่งข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
 •  10 มิ.ย. 64 (10)
 • เรื่อง การดำเนินงาน อสม.ทุกคน ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจไปฉีดวัค
 •  10 มิ.ย. 64 (13)
 • เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวั
 •  10 มิ.ย. 64 (5)
 • แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไ
 •  07 เม.ย. 63 (30)
        <<มีต่อ>>
    กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ
 • การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 •  09 มิ.ย. 64 (3)
 • เร่งรัดการดำเนินงานค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักาณะงบ
 •  09 มิ.ย. 64 (5)
 • รายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 •  04 มิ.ย. 64 (3)
 • ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอผลงานวิชาการ
 •  04 มิ.ย. 64 (5)
        <<มีต่อ>>
    กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 • ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนด้านสาธารณสุขและติดตามการกรอกแบ
 •  16 มิ.ย. 63 (30)
 • test
 •  07 เม.ย. 63 (17)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว