หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 39 8 สิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเห็ดพิษและโรคมือเท้าปาก
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 37 8 กรกฏาคม 2565 เร่งรัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว32 24 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างปลอดัย
ที่ ศก 2032/ ว 140 29 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้หูดับ Streptococcus suis
ที่ ศก 2032/ว 139 27 ธันวาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธุ์เชิญชวนคนพิการ
ที่ ศก 2032/ว 138 27 ธันวาคม 2564 การรับบริจาคโลหิต
ที่ ศก 2032/ว 137 24 ธันวาคม 2564 การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางท้องถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ที่ ศก 2032/ว 135 7 ธันวาคม 2564 แจ้งผลการออกนิเทศติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19
ที่ ศก 2032/ ว 130 8 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งตัวชี้วัดดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ปี 2565
ที่ ศก 2032/ว 134 16 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบชข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/ว133 18 พฤศจิกายน 2564 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2565
ที่ ศก 2032/ว132 16 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก
ที่ ศก 2032/ 11 พฤศจิกายน 2564 สำเนาหนังสือ
ที่ ศก 2032/สำเนาหนัง 11 พฤศจิกายน 2564 สำเนาหนังสือ
ที่ ศก 2032/ 351 29 ตุลาคม 2564 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ ว 121 20 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดหกล้มในผู้สูงอายุ
ที่ ศก 2032/ ว 122 29 กันยายน 2564 ขอติดตามใบเสร็จรับเงิน
ที่ ศก 2032/ว 123 27 กันยายน 2564 โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิกโลตัส เพื่อ อสม."
ที่ ศก 2032/ ว 116 14 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างตรวจเฝ้าระวังสารตกค้าง
ที่ ศก 2032/ ว 334 9 กันยายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณาพและระบบบริหารงานประจำด้วยกระบวนการวิจัยในการทำงานประจำ (Rurine to research) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการปฐมูมิ
  Records 1 to 20 of 310