หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ


ระบบ จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ ว 130 8 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งตัวชี้วัดดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ปี 2565
ที่ ศก 2032/ว 134 16 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบชข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/ว133 18 พฤศจิกายน 2564 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2565
ที่ ศก 2032/ว132 16 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก
ที่ ศก 2032/ 11 พฤศจิกายน 2564 สำเนาหนังสือ
ที่ ศก 2032/สำเนาหนัง 11 พฤศจิกายน 2564 สำเนาหนังสือ
ที่ ศก 2032/ 351 29 ตุลาคม 2564 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ ว 121 20 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดหกล้มในผู้สูงอายุ
ที่ ศก 2032/ ว 122 29 กันยายน 2564 ขอติดตามใบเสร็จรับเงิน
ที่ ศก 2032/ว 123 27 กันยายน 2564 โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิกโลตัส เพื่อ อสม."
ที่ ศก 2032/ ว 116 14 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างตรวจเฝ้าระวังสารตกค้าง
ที่ ศก 2032/ ว 334 9 กันยายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณาพและระบบบริหารงานประจำด้วยกระบวนการวิจัยในการทำงานประจำ (Rurine to research) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการปฐมูมิ
ที่ ศก 2032/ ว 114 7 กันยายน 2564 การรับบริจาคโลหิต
ที่ ศก 2032/ว115 6 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินสื่อส่งเสริมโชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ที่ ศก 2032/ว113 3 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือสนับสนุน อสม.ใช้งานแอปพลิเคชัน "สมาร์ท อสม." เพื่ีอการดูแลติดตาม ประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 รักษาตัวที่บ้านและในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ ศก 2032/ว 240 20 สิงหาคม 2564 ขอปรับปรุงแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. เฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน
ที่ ศก 2032/ว 239 20 สิงหาคม 2564 ขอแจ้งแนวทางการรับสิทธิ สวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
ที่ ศก 2032/ ว 112 5 สิงหาคม 2564 มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ ศก 2032/ 110 5 สิงหาคม 2564 ส่งหนังสือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019
ที่ ศก 2032/ ว 111 5 สิงหาคม 2564 แนวทางการจัดทำประกันัยรถของทางราชการ
  Records 1 to 20 of 302