หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 56 22 พฤศจิกายน 2565 ขอส่งสำเนาหนังสือแนวทางการให้บริการ EPI
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว54 22 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญประชุมแพทย์แผนไทย
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว53 22 พฤศจิกายน 2565 ขอรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบลดโรคพยาธิใบไม้ตับ ปี ๒๕๖๖
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว50 19 ตุลาคม 2565 ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ประสบัยน้ำท่วม
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว47 17 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมงาน "วันูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ" ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 46 19 กันยายน 2565 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 324 15 กันยายน 2565 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพิสูจน์และยืนยันตัวตนระบบหมอพร้อม
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 44 12 กันยายน 2565 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยาพแกนนำเครือข่ายการเฝ้าระวังสื่อโฆษณาออนไลน์
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 43 12 กันยายน 2565 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
ปี2565 ที่ ศก 2033/ ว41 23 สิงหาคม 2565 ขอแจ้งแผนการติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและการดำเนินงานก้าวท้าใจ
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 40 11 สิงหาคม 2565 ขอแจ้งแผนการติดตามประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 39 8 สิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเห็ดพิษและโรคมือเท้าปาก
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 37 8 กรกฏาคม 2565 เร่งรัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก
ปี2565 ที่ ศก 2033/ว32 24 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างปลอดัย
ที่ ศก 2032/ ว 140 29 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้หูดับ Streptococcus suis
ที่ ศก 2032/ว 139 27 ธันวาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธุ์เชิญชวนคนพิการ
ที่ ศก 2032/ว 138 27 ธันวาคม 2564 การรับบริจาคโลหิต
ที่ ศก 2032/ว 137 24 ธันวาคม 2564 การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางท้องถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ที่ ศก 2032/ว 135 7 ธันวาคม 2564 แจ้งผลการออกนิเทศติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19
ที่ ศก 2032/ ว 130 8 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งตัวชี้วัดดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ปี 2565
  Records 1 to 20 of 321