หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ ว 128 21 ตุลาคม 2564 มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ ศก 2032/ 342 18 ตุลาคม 2564 ส่งสำเนาหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ ว 127 19 ตุลาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ Line official Teen club
ที่ ศก 2032/ว 126 11 ตุลาคม 2564 ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขาพ สาขาการพัฒนาสุขาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2565
ที่ ศก 2032/ว 124 11 ตุลาคม 2564 เกณฑ์การเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ที่ ศก 2032/ 385 4 ตุลาคม 2564 การตรวจสอบข้อมูลสิทธิ การรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข(พ.ต.ส.)
ที่ ศก 2032/ ว 121 20 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดหกล้มในผู้สูงอายุ
ที่ ศก 2032/ ว 120 29 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการเข้าถึงการเลิกบุหรี่ และยาเลิกบุหรี่ครบวงจร
ที่ ศก 2032/ว 119 20 กันยายน 2564 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในหญิงตั้งครร์ทุกกลุ่มอายุ
ที่ ศก 2032/ ว 122 29 กันยายน 2564 ขอติดตามใบเสร็จรับเงิน
ที่ ศก 2032/ว 123 27 กันยายน 2564 โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิกโลตัส เพื่อ อสม."
ที่ ศก 2032/ ว 116 14 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างตรวจเฝ้าระวังสารตกค้าง
ที่ ศก 2032/ ว 334 9 กันยายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณาพและระบบบริหารงานประจำด้วยกระบวนการวิจัยในการทำงานประจำ (Rurine to research) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการปฐมูมิ
ที่ ศก 2032/ ว 114 7 กันยายน 2564 การรับบริจาคโลหิต
ที่ ศก 2032/ว115 6 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินสื่อส่งเสริมโชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ที่ ศก 2032/ว113 3 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือสนับสนุน อสม.ใช้งานแอปพลิเคชัน "สมาร์ท อสม." เพื่ีอการดูแลติดตาม ประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 รักษาตัวที่บ้านและในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ ศก 2032/ว 240 20 สิงหาคม 2564 ขอปรับปรุงแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. เฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน
ที่ ศก 2032/ว 239 20 สิงหาคม 2564 ขอแจ้งแนวทางการรับสิทธิ สวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
ที่ ศก 2032/ ว 112 5 สิงหาคม 2564 มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ ศก 2032/ 110 5 สิงหาคม 2564 ส่งหนังสือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019
  Records 1 to 20 of 303