หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ ว 14 26 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรือ่ง การป้องกันโควิด (DMHTT)
ที่ ศก 2032/ว15 26 มกราคม 2564 การพัฒนาศักยาพ อสม.เป็น หมอประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ว 13 26 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือประสานศาสนสถานประเมินตนเองตามแฟลตฟอร์ม Thai stop covid
ที่ ศก 2032/ว10 26 มกราคม 2564 การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพชุมชน
ที่ ศก 2032/ว 11 19 มกราคม 2564 Template การำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขาพ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว11 19 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือในการเครื่องมือประเมินสุขาพจิต MENTAL HEALTH CHECK IN ไปใช้คัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขาพจิตให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่ ศก 2032/ว8 19 มกราคม 2564 ขอเชิญประชุมแนางทางการบริหารัดการวัคซีนไช้หวัดใหญ่ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว9 19 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 2032/ว 8 18 มกราคม 2564 การเพิ่มควมเข้มข้นการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคดควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระรอกใหม่
ที่ ศก 2032/ว 9 18 มกราคม 2564 ให้ดำเนินการตั้งกลุ่มไลน์สื่อสารข้อมูลเรื่อง โควิด 19 ระดับพื้นที่อย่างเป็นทางการ
ที่ ศก 2032/ว 7 17 มกราคม 2564 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ที่ ศก 2032/6 15 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือในการสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชน
ที่ ศก 2032/ ว 2 11 มกราคม 2564 ขอส่งแนวทางการจัดบริการทันตกรรมในสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหน่วยบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว6 13 มกราคม 2564 การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) เชิงรุกในประชากรแรงงานต่างด้าว
ที่ ศก 2032/4 13 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือสำรวจแหล่่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว.5 11 มกราคม 2564 ส่งสำเนาหนังสือ 3 เรื่อง
ที่ ศก 2032/ ว4 11 มกราคม 2564 การจัดทำบัตร Smart Card อสม.
ที่ ศก 2032/ว1 7 มกราคม 2564 การรับบริจาคโลหิต
ที่ ศก 2032/ว222 30 ธันวาคม 2564 แนวปฏิบัติในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/ว449 4 มกราคม 2564 ขอเชิญชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
  Records 1 to 20 of 155