หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว62 5 เมษายน 2564 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ ศก 2032/ว60 8 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือสุ่มตรวจคุณาพเกลือบริโคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน
ที่ ศก 2032/113 8 เมษายน 2564 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว61 8 เมษายน 2564 แนวทางการดำเนินงานสำหรับทันตะบุคลากร ในหน่วยบริการปฐมูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมูมิ
ที่ ศก 2032/ว1234 ส่งให้ 5 เมษายน 2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรอง 3 ทหารเสือ
ที่ ศก 2032/ว 58 5 เมษายน 2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการคัดกรองแก่ 3 ทหารเสือ
ที่ ศก 2032/ว 110 31 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว50 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานฝากครร์
ที่ ศก 2032/ว55 18 มีนาคม 2564 แนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทย
ที่ ศก 2032/102 16 มีนาคม 2564 ขอส่งสำเนาหนังสือผลการพิจารณาจัดหาครุัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/101 16 มีนาคม 2564 พิจารณาจัดหาครุัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/100 12 มีนาคม 2564 การขอย้ายายในจังหวัดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ(รอบที่1)
ที่ ศก 2032/ ว45 11 มีนาคม 2564 ขอเเชิญอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาศักยาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
ที่ ศก 2032/ว42 11 มีนาคม 2564 ขอแจ้งเกณฑ์คุณาพผลงานบริการ (QOF) การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/48 8 มีนาคม 2564 การดำเนินงานตำบลจัดการคุณาพชีวิต ปีงบประมาณ 2546
ที่ ศก 2032/ 87 8 มีนาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อสม.เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเข้าสู่การบำบัด ครั้งที่ 2
ที่ ศก 2032/ว44 8 มีนาคม 2564 มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีัยแล้งและความร้อน
ที่ ศก 2032/ว43 8 มีนาคม 2564 ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร
ที่ ศก 2032/78 2 มีนาคม 2564 แจ้งการพัฒนาองค์กร อสม.ต้นแบบสร้างสุขาพ ประจำปี 2564
ที่ ศก 2032/77 2 มีนาคม 2564 การขับเคลื่อนนโยบาย" คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน"
  Records 1 to 20 of 155