หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว 150 6 สิงหาคม 2563 ขอให้บันทึกข้อมูลประะานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกระดับ
ที่ ศก 2032/227 4 สิงหาคม 2563 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่โดย อสม.
ที่ ศก 2032/225 4 สิงหาคม 2563 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/226 4 สิงหาคม 2563 แจ้งแนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัด 2564
ที่ ศก 2032/ว 148 3 สิงหาคม 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว 147 3 สิงหาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรแพทย์แผนไทย
ที่ ศก 2032/ว 146 31 กรกฏาคม 2563 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพ
ที่ ศก 2032/ ว2616 30 กรกฏาคม 2563 ขอส่งผลการสุ่มค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย
ที่ ศก 2032/ว145 23 กรกฏาคม 2563 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ที่ ศก 2032/794 21 กรกฏาคม 2563 การสน้บสนุนงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพและโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
ที่ ศก 2032/ว143 22 กรกฏาคม 2563 แจ้งแผนการออกนิเทศ ติดตามงานสุขาพาคประชาชน
ที่ ศก 2032/ว 144 22 กรกฏาคม 2563 ส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ศก 2032/ว 142 21 กรกฏาคม 2563 แจ้งมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ ศก 2032/774 10 กรกฏาคม 2563 การเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ที่ ศก 2032/ว141 17 กรกฏาคม 2563 าตรการและแนวทางสร้างความรอบรู้และทักษะในการดูแลช่องปาก และการเลือกรับบริการทันตกรรมและมาตรการแนวทาง
ที่ ศก 2032/ว140 17 กรกฏาคม 2563 ขอส่งแนวทางดำเนินการเพื่อสำรวงยาจิตเวช สำหรับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขาพที่ 10
ที่ ศก 2032/ว139 17 กรกฏาคม 2563 ขอแจ้งแผนการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขาพ และติดตามการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย เพื่่อพัฒนาเด็กเล็กให้ศูนย์ EF ประจำปี 2563
ที่ ศก 2032/ว138 17 กรกฏาคม 2563 ขอเชิญประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยาพตำบลที่มีระบบการดูและระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2563
ที่ ศก 2032/ว137 14 กรกฏาคม 2563 แจ้งการบันทึกข้อมูลรายงานติดตามการสำรวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว136 14 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและเก็บข้อมูลการให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
  Records 21 to 40 of 117