หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว303 14 กันยายน 2563 การสำรองฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS
ที่ ศก 2032/301 14 กันยายน 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/ว169 10 กันยายน 2563 แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ที่ ศก 2032/ว 168 10 กันยายน 2563 การรับบริจาคโลหิต
ที่ ศก 2032/291 10 กันยายน 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
ที่ ศก 2032/ว 167 8 กันยายน 2563 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ อสม.เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า
ที่ ศก 2032/ว 166 2 กันยายน 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว164 1 กันยายน 2563 แจ้งเปลียนแปลงการส่งรายงานเฝ้าระวังการเดินทางเข้า-ออกของประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว 163 28 สิงหาคม 2563 ขอเชิญร่วมมหกรรมแสดงผลงานาคีเครือข่าย อสม.จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว 162 24 สิงหาคม 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องอาหารเป็นพิษจาการรับประทานเห็ดพิษ
ที่ ศก 2032/ว 160 14 สิงหาคม 2563 ขอเชิญอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ (Care Giver) ใหม่ ประจำปี 2563
ที่ ศก 2032/ว239 14 สิงหาคม 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 2032/ว 156 11 สิงหาคม 2563 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ
ที่ ศก 2032/ว 157 11 สิงหาคม 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/230 6 สิงหาคม 2563 แจ้งแผนการออกตรวจประเมินคุณาพการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน เด็ก 6-12 ปี
ที่ ศก 2032/ว 149 6 สิงหาคม 2563 การดำเนินงานคลินิคเลิกบุหรี่ครบวงจร
ที่ ศก 2032/ว 155 10 สิงหาคม 2563 ขอเชิญอบรมวิทยากรครู ก
ที่ ศก 2032/ว 152 6 สิงหาคม 2563 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ที่ ศก 2032/ว151 6 สิงหาคม 2563 ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม
ที่ ศก 2032/ว 150 6 สิงหาคม 2563 ขอให้บันทึกข้อมูลประะานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกระดับ
  Records 21 to 40 of 127