หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว 191 3 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ ว 3828 29 ตุลาคม 2563 ขอความร่วมมือให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ที่ ศก 2032/ว 3858 30 ตุลาคม 2563 อสั่งการแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว 185 27 ตุลาคม 2563 การปรับเปลี่ยนอายุให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (MMR2) เป็นอายุ 1 ปี 6 เดือน
ที่ ศก 2032/ว 186 29 ตุลาคม 2563 ขอให้ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์
ที่ ศก 2032/ว 188 28 ตุลาคม 2563 แจ้งนโยบายการบริการส่งเสริมสุข��าพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ว 183 28 ตุลาคม 2563 เชิญร่วมงานวันูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563
ที่ ศก 2032/ว 182 27 ตุลาคม 2563 การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ระลอกใหม่
ที่ ศก 2032/358 27 ตุลาคม 2563 ให้ดำเนินการจัดหาวัสดุคอมพิเตอร์
ที่ ศก 2032/ว 181 21 กันยายน 2563 กฎบัตรการตรวจสอบายในของหน่วยงานตรวจสอบายในจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว180 21 ตุลาคม 2563 การขี้นทะเบียนขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านและต่ออายุหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน
ที่ ศก 2032/ 350 21 ตุลาคม 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/ว 349 21 ตุลาคม 2563 การเตรียมความพร้อมระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ว 179 19 ตุลาคม 2563 ขอเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีาวะพึ่งพิงาคปฏิบัติ
ที่ ศก 2032/342 12 ตุลาคม 2563 ขอเชิญเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีาวะพึีงพิง
ที่ ศก 2032/ว178 7 ตุลาคม 2563 ่ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง
ที่ ศก 2032/ว 176 2 ตุลาคม 2563 ตัวชีั้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขาพ
ที่ ศก 2032/ว177 2 ตุลาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์
ที่ ศก 2032/ว175 2 ตุลาคม 2563 ขอส่งประกาศกรมสุขาพจิต
ที่ ศก 2032/ว 171 21 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลทุกแห่ง
  Records 21 to 40 of 155