หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว 221 30 ธันวาคม 2563 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว469 29 ธันวาคม 2563 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ที่ ศก 2032/ว 468 28 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว 219 18 ธันวาคม 2563 การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ว218 18 ธันวาคม 2563 การประชาสัมพันธ์หลักสุตรการเพิ่มสมรรถณะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในรูปแบบออนไลน์
ที่ ศก 2032/ว217 18 ธันวาคม 2563 ขอความร่วมมือร้านค้าลงทะเบียน "ร้านอาหารทั่วไทย ร่วมใจเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน"
ที่ ศก 2032/ว 220 18 ธันวาคม 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุ(D-RTI) ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)การป้องกันการจมน้ำ(MERIT) และระบบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขาพจิตและยาเสพติด
ที่ ศก 2032/ ว 214 17 ธันวาคม 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยาาพเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรค
ที่ ศก 2032/ว 216 17 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว 215 17 ธันวาคม 2563 การดูและพระบรมฉายาลักษณ์ และสัญญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ
ที่ ศก 2032/ว 213 30 พฤศจิกายน 2563 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ ศก 2032/ว.29 30 พฤศจิกายน 2563 แจ้งกรอบการดำเนินงานสุขาพาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ว 612 1 ธันวาคม 2563 ส่งสำเนา กพ.7
ที่ ศก 2032/ว 210 30 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0017.3/ว6003
ที่ ศก 2032/ว 211 30 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว205 27 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 415/2563
ที่ ศก 2032/ว 207 27 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสุขาพประจำปี
ที่ ศก 2032/ ว206 27 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ฟิเจอร์รายงานการคัดกรองสุขาพจิตบนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์
ที่ ศก 2032/433 26 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว 4102 25 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมและ่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบริมราชชนนี(พอ.สว.)
  Records 21 to 40 of 184