หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว74 5 พฤษภาคม 2564 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานดูแลจิตใจประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ระรอกเมษายน 2564 เขตสุขาพจิตที่ 10
ที่ ศก 2032/ว72 1 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญประชุมวัคซีน
ที่ ศก 2032/ว70 28 เมษายน 2564 การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 "หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ"
ที่ ศก 2032/67 21 เมษายน 2564 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้บริการวัคซีนดควิด-19
ที่ ศก 2032/ ว66 20 เมษายน 2564 การโอนเงินโครงการคัดกรองสุขาพผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ที่ ศก 2032/ว 15 16 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
ที่ ศก 2032/ว63 9 เมษายน 2564 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรนต์ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว62 5 เมษายน 2564 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ ศก 2032/ว60 8 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือสุ่มตรวจคุณาพเกลือบริโคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน
ที่ ศก 2032/113 8 เมษายน 2564 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว61 8 เมษายน 2564 แนวทางการดำเนินงานสำหรับทันตะบุคลากร ในหน่วยบริการปฐมูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมูมิ
ที่ ศก 2032/ว1234 ส่งให้ 5 เมษายน 2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรอง 3 ทหารเสือ
ที่ ศก 2032/ว 58 5 เมษายน 2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการการคัดกรองแก่ 3 ทหารเสือ
ที่ ศก 2032/ว 110 31 มีนาคม 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว50 16 มีนาคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานงานฝากครร์
ที่ ศก 2032/ว55 18 มีนาคม 2564 แนวทางการให้บริการแพทย์แผนไทย
ที่ ศก 2032/102 16 มีนาคม 2564 ขอส่งสำเนาหนังสือผลการพิจารณาจัดหาครุัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/101 16 มีนาคม 2564 พิจารณาจัดหาครุัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/100 12 มีนาคม 2564 การขอย้ายายในจังหวัดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ(รอบที่1)
ที่ ศก 2032/ ว45 11 มีนาคม 2564 ขอเเชิญอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาศักยาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
  Records 21 to 40 of 266