หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ ว 97 24 มิถุนายน 2564 การให้วัคซีนโควิด COVID-19 ในหญิงตั้งครร์และให้นมบุตร
ที่ ศก 2032/ว 98 24 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 2032/ว 99 24 มิถุนายน 2564 ขอความร่วมมือจัดกรรรม
ที่ ศก 2032/ ว 211 24 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ ว 96 15 มิถุนายน 2564 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ที่ ศก 2032/ ว95 14 มิถุนายน 2564 การจัดสรรเวชัณฑ์ทางการแพทย์
ที่ ศก 2032/ว 90 31 พฤศจิกายน 2564 ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการคัดกรองโลหิตจาง การให้น้ำยาเสริมธาติเหล็ก และยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
ที่ ศก 2032/ ว 88 31 พฤศจิกายน 2564 การรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว 89 31 พฤษภาคม 2564 แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กรอบ 2 ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/84 25 พฤษภาคม 2564 แจ้งรหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรคในการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว83 21 พฤษภาคม 2564 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19
ที่ ศก 2032/82 19 พฤษภาคม 2564 ข้อความร่วมมือสถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
ที่ ศก 2032/ ว 81 19 พฤษภาคม 2564 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ
ที่ ศก 2032/ว80 18 พฤษภาคม 2564 ขอส่งแนวทางปฏิบัติการดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19
ที่ ศก 2032/ว 79 18 พฤษภาคม 2564 วิธีปฏิบัติเมื่อครบระยะรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ที่ ศก 2032/ว 78 14 พฤษภาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขาพในกลุ่มวัยทำงาน
ที่ ศก 2032/ ว77 14 พฤษภาคม 2564 การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่ ศก 2032/ว76 14 พฤษภาคม 2564 การรับบริจาคโลหิต
ที่ ศก 2032/ ว74 7 พฤษภาคม 2564 ขอแจ้งขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝาก และตัดทำบัตร smart card สำหรับ อสม.
ที่ ศก 2032/71 2 พฤษภาคม 2564 ขอส่งแนวทางการคัดกรอง วินิจฉัย
  Records 21 to 40 of 292