หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ


ระบบ จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ ว109 2 สิงหาคม 2564 ขอส่งหนังสือคู่มือ แนวทางการจัดบริการดูและป้องกันสุขาพช่องปากในผู้สูงอายุ สำหรับทันตบุคลากร
ที่ ศก 2032/ ว 108 2 สิงหาคม 2564 ขอความร่มมือบุคคลากรสหวิชาชีพบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลจิตเวช
ที่ ศก 2032/ ว107 27 กรกฏาคม 2564 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลแบบสำรวจการให้บริการเลิกบุหรี่ในสถานพยาบาล
ที่ ศก 2032/ว 104 12 กรกฏาคม 2564 การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบล
ที่ ศก 2018/ว 2263 30 มิถุนายน 2564 มาตราการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบการแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ที่ ศก 2032/ว 100 2 กรกฏาคม 2564 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564"
ที่ ศก 2032/ว 101 6 กรกฏาคม 2564 ขอความร่วมมือเพิ่มรหัสการให้บริการใน Community Service
ที่ ศก 2032/ว 102 6 กรกฏาคม 2564 ขอปรับเงื่อนไขระยะเวลาการรายงานผลใน Template รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ว 103 6 กรกฏาคม 2564 แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ. 2563)
ที่ ศก 2032/ว 203 29 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ ว 97 24 มิถุนายน 2564 การให้วัคซีนโควิด COVID-19 ในหญิงตั้งครร์และให้นมบุตร
ที่ ศก 2032/ว 98 24 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่ ศก 2032/ว 99 24 มิถุนายน 2564 ขอความร่วมมือจัดกรรรม
ที่ ศก 2032/ ว 211 24 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ ว 96 15 มิถุนายน 2564 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ที่ ศก 2032/ ว95 14 มิถุนายน 2564 การจัดสรรเวชัณฑ์ทางการแพทย์
ที่ ศก 2032/ว 90 31 พฤศจิกายน 2564 ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการคัดกรองโลหิตจาง การให้น้ำยาเสริมธาติเหล็ก และยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
ที่ ศก 2032/ ว 88 31 พฤศจิกายน 2564 การรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว 89 31 พฤษภาคม 2564 แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กรอบ 2 ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/84 25 พฤษภาคม 2564 แจ้งรหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรคในการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564
  Records 21 to 40 of 302