หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว95 13 พฤษภาคม 2563 ขอแจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563
ที่ ศก 2032/ว93 13 พฤษภาคม 2563 ส่งเกณฑ์การรับการรักษาของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรณีผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินทีเข้าเกณฑ์ PUI เขตสุขาพที่ 10
ที่ ศก 2032/ว92 13 พฤษภาคม 2563 โปรแกรมวัดความรอบรู้ด้านสุขาพพื้นฐานและพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19
ที่ ศก 2032/ว 91 5 พฤษภาคม 2563 การรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2563
ที่ ศก 2032/177 7 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว 1614 30 เมษายน 2563 การออกหนังสือรับรองให้แก่บุคคลที่ปฏิบ้ติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ที่ ศก 2032/ ว 89 30 เมษายน 2563 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563
ที่ ศก 2032/90 29 เมษายน 2563 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/ว 88 29 เมษายน 2563 ขอเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปีงบประมาณ 2563
ที่ ศก 2032/86 28 เมษายน 2563 ขอส่งแนวทางการดูแลด้านสังคมจิตใจบุคลากรสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/87 28 เมษายน 2563 การปรับรหัสหัตถการงานเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
ที่ ศก 2032/83 27 เมษายน 2563 การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัดโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 84 28 เมษายน 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว 45 28 เมษายน 2563 แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2563
ที่ ศก 2032/ว 80 24 เมษายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่ง
ที่ ศก 2032/ว 79 24 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโคนา 2019 (OVID-19)
ที่ ศก 2032/ว 75 21 เมษายน 2563 ส่งนำเนาหนังสือ
ที่ ศก 2032/ว 74 21 เมษายน 2563 แนวทางการดำเนินงานสุขาพจิต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ ศก 2032/156 20 เมษายน 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
ที่ ศก 2032/ ว 73 20 เมษายน 2563 ส่งสิ่งสนับสนุน
  Records 261 to 280 of 292