หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ 4077 23 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเงิน
ที่ ศก 2032/ว 205 18 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือสำรวจร้านจำหน่ายส้มตำ
ที่ ศก 2032/ว/ว203 18 พฤศจิกายน 2563 ขอสำรวจเป้าหมาย
ที่ ศก 2032/ว202 16 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ ศก 2032/ว201 16 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว 200 13 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ที่ ศก 2032/ว197 13 พฤศจิกายน 2563 ขอแจ้งปฎิทินการทำงานสำหรีับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว198 13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ อสม.สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงค์เคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะกาล
ที่ ศก 2032/ว3196 13 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
ที่ ศก 2032/ ว199 13 พฤศจิกายน 2563 การเข้าใช้งานระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR
ที่ ศก 2032/ว 195 12 พฤศจิกายน 2563 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรงมะเร็งปากมดลูกด้วยวิะี HPV DNA test
ที่ ศก 2032/ว 189 4 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว188 4 พฤศจิกายน 2563 ซักซ็อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณัย
ที่ ศก 2032/ว 187 3 พฤศจิกายน 2563 ขอใ้หส่งสำเนารายงานการเดินบัญชี (Statemant) และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ว 190 3 พฤศจิกายน 2563 แจ้งการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส ช่วงฤดุการระบาด
ที่ ศก 2032/ว 191 3 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ ว 3828 29 ตุลาคม 2563 ขอความร่วมมือให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ที่ ศก 2032/ว 3858 30 ตุลาคม 2563 อสั่งการแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว 185 27 ตุลาคม 2563 การปรับเปลี่ยนอายุให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (MMR2) เป็นอายุ 1 ปี 6 เดือน
ที่ ศก 2032/ว 186 29 ตุลาคม 2563 ขอให้ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์
  Records 41 to 60 of 155