หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว23 29 มกราคม 2564 ขอชี้แจงแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีาวะพึ่งพิงายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคิโรน่า 2019(covid-19)
ที่ ศก 2032/27 1 กุมพาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว21 28 มกราคม 2564 แนวทางการดำเนินงานมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ว20 28 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์
ที่ ศก 2032/ว 19 31 มกราคม 2564 ส่งสำเนาหนังสือที่ว่าการอำเอพยุห์
ที่ ศก 2032/ว3 27 มกราคม 2564 แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564ฯ
ที่ ศก 2032/ว.16 27 มกราคม 2564 แจ้งการปรับเวลาเฉลี่ยการทำเคลือบหลุมร่องฟัน
ที่ ศก 2032/ว 17 27 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือในการนำเครื่องมือประเมินสุขาพจิต(Mental health Check in) ไปใช้คัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขาพจิตให้กับอาสาสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่m
ที่ ศก 2032/14 27 มกราคม 2564 ขอรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบลดโรคพยาธิใบไม้ตับ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ ว 14 26 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรือ่ง การป้องกันโควิด (DMHTT)
ที่ ศก 2032/ว15 26 มกราคม 2564 การพัฒนาศักยาพ อสม.เป็น หมอประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ ศก 2032/ว 13 26 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือประสานศาสนสถานประเมินตนเองตามแฟลตฟอร์ม Thai stop covid
ที่ ศก 2032/ว10 26 มกราคม 2564 การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพชุมชน
ที่ ศก 2032/ว 11 19 มกราคม 2564 Template การำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขาพ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว11 19 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือในการเครื่องมือประเมินสุขาพจิต MENTAL HEALTH CHECK IN ไปใช้คัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขาพจิตให้กับประชาชนในพื้นที่
ที่ ศก 2032/ว8 19 มกราคม 2564 ขอเชิญประชุมแนางทางการบริหารัดการวัคซีนไช้หวัดใหญ่ ปี 2564
ที่ ศก 2032/ว9 19 มกราคม 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 2032/ว 8 18 มกราคม 2564 การเพิ่มควมเข้มข้นการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคดควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระรอกใหม่
ที่ ศก 2032/ว 9 18 มกราคม 2564 ให้ดำเนินการตั้งกลุ่มไลน์สื่อสารข้อมูลเรื่อง โควิด 19 ระดับพื้นที่อย่างเป็นทางการ
ที่ ศก 2032/ว 7 17 มกราคม 2564 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
  Records 41 to 60 of 155