หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว 210 30 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0017.3/ว6003
ที่ ศก 2032/ว 211 30 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ศก 2032/ว205 27 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 415/2563
ที่ ศก 2032/ว 207 27 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสุขาพประจำปี
ที่ ศก 2032/ ว206 27 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ฟิเจอร์รายงานการคัดกรองสุขาพจิตบนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์
ที่ ศก 2032/433 26 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว 4102 25 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมและ่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบริมราชชนนี(พอ.สว.)
ที่ ศก 2032/ 4077 23 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเงิน
ที่ ศก 2032/ว 205 18 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือสำรวจร้านจำหน่ายส้มตำ
ที่ ศก 2032/ว/ว203 18 พฤศจิกายน 2563 ขอสำรวจเป้าหมาย
ที่ ศก 2032/ว202 16 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ ศก 2032/ว201 16 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว 200 13 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ที่ ศก 2032/ว197 13 พฤศจิกายน 2563 ขอแจ้งปฎิทินการทำงานสำหรีับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว198 13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ อสม.สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงค์เคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะกาล
ที่ ศก 2032/ว3196 13 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
ที่ ศก 2032/ ว199 13 พฤศจิกายน 2563 การเข้าใช้งานระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR
ที่ ศก 2032/ว 195 12 พฤศจิกายน 2563 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรงมะเร็งปากมดลูกด้วยวิะี HPV DNA test
ที่ ศก 2032/ว 189 4 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว188 4 พฤศจิกายน 2563 ซักซ็อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณัย
  Records 61 to 80 of 155