หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 2032/ว140 17 กรกฏาคม 2563 ขอส่งแนวทางดำเนินการเพื่อสำรวงยาจิตเวช สำหรับผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลเครือข่ายเขตสุขาพที่ 10
ที่ ศก 2032/ว139 17 กรกฏาคม 2563 ขอแจ้งแผนการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขาพ และติดตามการดำเนินงานตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย เพื่่อพัฒนาเด็กเล็กให้ศูนย์ EF ประจำปี 2563
ที่ ศก 2032/ว138 17 กรกฏาคม 2563 ขอเชิญประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยาพตำบลที่มีระบบการดูและระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ประจำปี 2563
ที่ ศก 2032/ว137 14 กรกฏาคม 2563 แจ้งการบันทึกข้อมูลรายงานติดตามการสำรวจค่าดัชนีความชุกลูกน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก 2032/ว136 14 กรกฏาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและเก็บข้อมูลการให้บริการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
ที่ ศก 2032/ว 130 8 กรกฏาคม 2563 ขอเชิญประชุม
ที่ ศก 2032/ว129 8 กรกฏาคม 2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านัยโควิด 19
ที่ ศก 2032/ว 128 8 กรกฏาคม 2563 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ "สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปี 2563"
ที่ ศก 2032/ว 126 25 มิถุนายน 2563 ส่งสำเนาหนังสือ
ที่ ศก 2032/ว 125 22 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุม war room ไข้เลือดออก
ที่ ศก 2032/ ว 124 18 มิถุนายน 2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานรับซื้อ กระจาย และจุดขายผลไม้
ที่ ศก 2032/ว123 18 มิถุนายน 2563 ขอเชิญอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ที่ ศก 2032/ว 122 18 มิถุนายน 2563 แจ้งนำกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมการให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาิเษก พุทธศักราช 2562
ที่ ศก 2032/ว 2164 15 มิถุนายน 2563 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)
ที่ ศก 2032/ว120 16 มิถุนายน 2563 ขอเชิญบุคลากรร่วมออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
ที่ ศก 2032/ว118 11 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม TEDA 41
ที่ ศก 2032/ว 117 11 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการเปิดพื้นที่เชิงบวกสำหรับเยาวชน และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
ที่ ศก 2032/ว 116 11 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้าวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ที่ ศก 2032/ว 115 11 มิถุนายน 2563 รับการกำกับติดตาม และประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ที่ ศก 2032/ว 114 8 มิถุนายน 2563 สิทธิ สวัสดิการ และการช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
  Records 141 to 155 of 155