หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
225 ที่ ศก 2032/59 23 กุมพาพันธ์ 2564 ขอส่งจูลสารข่าวสารวินัยและคุณะรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
224 ที่ ศก 2032/58 23 กุมพาพันธ์ 2564 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
223 ที่ ศก 2032/57 23 กุมพาพันธ์ 2564 เพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
222 ที่ ศก 2032/ว36 10 กุมพาพันธ์ 2564 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผน Individual Wellness Plan
221 ที่ ศก 2032/ว40 15 กุมพาพันธ์ 2564 เร่งรัดการดำเนินงาน การบันทึกข้อมุลใน Web Link "ศรีสะเกษสู้ไข้เลือดออก"
220 ที่ ศก 2032/ว 39 11 กุมพาพันธ์ 2564 ขอเชิญร่วมตรวจพยาธิ
219 ที่ ศก 2032/ ว 38 11 กุมพาพันธ์ 2564 แจ้งอนุมัติรงานการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 70% ระดับหน่วยบริการ และวงเงิน 20% ระดับจังหวัด
218 ที่ ศก 2032/ว 77 11 กุมพาพันธ์ 2564 ส่งสำเนาโครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื่้นที่เสี่ยงจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2564
217 ที่ ศก 2032/ว30 5 กุมพาพันธ์ 2564 แผนการส่งต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีาวะสายตาผิดปกติ
216 ที่ ศก 2032/ว34 4 กุมพาพันธ์ 2564 แนวทางการดำเนินงาน อสม.หมอประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
215 ที่ ศก 2032/ว22 5 กุมพาพันธ์ 2564 ขอให้ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่
214 ที่ ศก 2032/ ว32 4 กุมพาพันธ์ 2564 ขอส่งแนงทางการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันกลุ่มผุ้ใหญ่
213 ที่ ศก 2032/ว37 5 กุมพาพันธ์ 2564 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งทีมสอบสวนโรค ควบคุมโรค และค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
212 ที่ ศก 2032/ว28 2 กุมพาพันธ์ 2564 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
211 ที่ ศก 2032/ว27 2 กุมพาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงการสำรวจการบริโคโซเดียมระดับจังหวัด
210 ที่ ศก 2032/ว 26 2 กุมพาพันธ์ 2564 ขอเชิญเข้าร่วมรับการอบรมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานลดการบริโคเกลือ
209 ที่ ศก 2032/ว25 29 กรกฏาคม 2564 ขอความร่วมมือบันทุกข้อมูลอาสาสมัครส่งเสริมสุขาพ(อสว.)ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
208 ที่ ศก 2032/ว24 29 มกราคม 2564 ขอส่งคู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่พฤติกรรมสุขาพที่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2564
207 ที่ ศก 2032/ว23 29 มกราคม 2564 ขอชี้แจงแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีาวะพึ่งพิงายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคิโรน่า 2019(covid-19)
206 ที่ ศก 2032/27 1 กุมพาพันธ์ 2564 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
205 ที่ ศก 2032/ว21 28 มกราคม 2564 แนวทางการดำเนินงานมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2564
204 ที่ ศก 2032/ว20 28 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจพฤติกรรมสุขาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์
203 ที่ ศก 2032/ว 19 31 มกราคม 2564 ส่งสำเนาหนังสือที่ว่าการอำเอพยุห์
202 ที่ ศก 2032/ว3 27 มกราคม 2564 แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564ฯ
201 ที่ ศก 2032/ว.16 27 มกราคม 2564 แจ้งการปรับเวลาเฉลี่ยการทำเคลือบหลุมร่องฟัน
200 ที่ ศก 2032/ว 17 27 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือในการนำเครื่องมือประเมินสุขาพจิต(Mental health Check in) ไปใช้คัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาสุขาพจิตให้กับอาสาสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่m
199 ที่ ศก 2032/14 27 มกราคม 2564 ขอรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบลดโรคพยาธิใบไม้ตับ ปี 2564
198 ที่ ศก 2032/ ว 14 26 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เรือ่ง การป้องกันโควิด (DMHTT)
197 ที่ ศก 2032/ว15 26 มกราคม 2564 การพัฒนาศักยาพ อสม.เป็น หมอประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
196 ที่ ศก 2032/ว 13 26 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือประสานศาสนสถานประเมินตนเองตามแฟลตฟอร์ม Thai stop covid