หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
322 ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 39 8 สิงหาคม 2565 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเห็ดพิษและโรคมือเท้าปาก
321 ปี2565 ที่ ศก 2033/ว 37 8 กรกฏาคม 2565 เร่งรัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก
320 ปี2565 ที่ ศก 2033/ว32 24 มิถุนายน 2565 ขอความอนุเคราะห์จัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาอย่างปลอดัย
319 ที่ ศก 2032/ ว 140 29 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไข้หูดับ Streptococcus suis
318 ที่ ศก 2032/ว 139 27 ธันวาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธุ์เชิญชวนคนพิการ
317 ที่ ศก 2032/ว 138 27 ธันวาคม 2564 การรับบริจาคโลหิต
316 ที่ ศก 2032/ว 137 24 ธันวาคม 2564 การดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางท้องถนนและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
315 ที่ ศก 2032/ว 135 7 ธันวาคม 2564 แจ้งผลการออกนิเทศติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด 19
314 ที่ ศก 2032/ ว 130 8 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งตัวชี้วัดดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ปี 2565
312 ที่ ศก 2032/ว 134 16 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบชข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
311 ที่ ศก 2032/ว133 18 พฤศจิกายน 2564 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2565
310 ที่ ศก 2032/ว132 16 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก
309 ที่ ศก 2032/ 11 พฤศจิกายน 2564 สำเนาหนังสือ
308 ที่ ศก 2032/สำเนาหนัง 11 พฤศจิกายน 2564 สำเนาหนังสือ
307 ที่ ศก 2032/ 351 29 ตุลาคม 2564 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
299 ที่ ศก 2032/ ว 121 20 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดหกล้มในผู้สูงอายุ
296 ที่ ศก 2032/ ว 122 29 กันยายน 2564 ขอติดตามใบเสร็จรับเงิน
295 ที่ ศก 2032/ว 123 27 กันยายน 2564 โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิกโลตัส เพื่อ อสม."
294 ที่ ศก 2032/ ว 116 14 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างตรวจเฝ้าระวังสารตกค้าง
293 ที่ ศก 2032/ ว 334 9 กันยายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณาพและระบบบริหารงานประจำด้วยกระบวนการวิจัยในการทำงานประจำ (Rurine to research) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการปฐมูมิ
292 ที่ ศก 2032/ ว 114 7 กันยายน 2564 การรับบริจาคโลหิต
291 ที่ ศก 2032/ว115 6 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินสื่อส่งเสริมโชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
290 ที่ ศก 2032/ว113 3 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือสนับสนุน อสม.ใช้งานแอปพลิเคชัน "สมาร์ท อสม." เพื่ีอการดูแลติดตาม ประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 รักษาตัวที่บ้านและในหมู่บ้าน/ชุมชน
289 ที่ ศก 2032/ว 240 20 สิงหาคม 2564 ขอปรับปรุงแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. เฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน
288 ที่ ศก 2032/ว 239 20 สิงหาคม 2564 ขอแจ้งแนวทางการรับสิทธิ สวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
287 ที่ ศก 2032/ ว 112 5 สิงหาคม 2564 มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
286 ที่ ศก 2032/ 110 5 สิงหาคม 2564 ส่งหนังสือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019
285 ที่ ศก 2032/ ว 111 5 สิงหาคม 2564 แนวทางการจัดทำประกันัยรถของทางราชการ
284 ที่ ศก 2032/ ว109 2 สิงหาคม 2564 ขอส่งหนังสือคู่มือ แนวทางการจัดบริการดูและป้องกันสุขาพช่องปากในผู้สูงอายุ สำหรับทันตบุคลากร
283 ที่ ศก 2032/ ว 108 2 สิงหาคม 2564 ขอความร่มมือบุคคลากรสหวิชาชีพบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลจิตเวช