หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
360 ที่ ศก 0032.011/ว13421 5 ԧҤ 2562 ขอส่งสำเนาหนังสือ
359 ที่ ศก 2032/พิเศษ. 2 ԧҤ 2562 การส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม.
358 ที่ ศก 2032/สำเนาหนังสือ 27 չҤ 2562 แจ้งหลักเกณฑ์และการส่งข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยประกันสังคม
357 ที่ ศก 2032/ว๑๑๔ 24 áҤ 2562 ขอความร่วมมือชี้แจงและสนับสนุนสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
356 ที่ ศก 2032/ว๑๒๓ 7 ԧҤ 2562 ให้สำรวจ อสม.ที่มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์
355 ที่ ศก 2032/120 7 ԧҤ 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานควบคุมโรคติดต่อ ปี ๒๕๖๓
354 ที่ ศก 2032/ว106 31 áҤ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
353 ที่ ศก 2032/343 15 áҤ 2562 ขอให้ส่งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
352 ที่ ศก 2032/ว 110 10 áҤ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด
351 ที่ ศก 2032/ว 109 10 áҤ 2562 การติดตามเยี่่ยมผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
350 ที่ ศก 2032/ว108 8 áҤ 2562 ขอเชิญบุคลากรร่วมสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
349 ที่ ศก 2032/ว107 5 áҤ 2562 ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๒
348 ที่ ศก 2032/ว105 4 áҤ 2562 ขอเชิญประชุม war room ไข้เลือดออก
347 ที่ ศก 2032/ว104 4 áҤ 2562 ส่งแนวทางการตรวจติดตามผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
346 ที่ ศก 2032/ว 103 3 áҤ 2562 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็ก 1-12 ปี
345 ที่ ศก 2032/ว100 28 Զع¹ 2562 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปีจำปี 2562
344 ที่ ศก 2032/ว102 2 áҤ 2562 สรุปข้อสั่งการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
343 ที่ ศก 2032/ว101 1 áҤ 2562 ขอเชิญเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานที่ผลิตอาหาร(โรงน้ำดื่มประชารัฐ)
342 ที่ ศก 2032/ว99 27 Զع¹ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
341 ที่ ศก 2032/ว95 21 Զع¹ 2562 ขอเชิญอบรม
340 ที่ ศก 2032/ว94 21 Զع¹ 2562 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบ้ติการโครงการพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
339 ที่ ศก 2032/ว89 14 Զع¹ 2562 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
338 ที่ ศก 2032/ว88 14 Զع¹ 2562 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาด
337 ที่ ศก 2032/307 14 Զع¹ 2562 โอนเงินค่าตอบแทนการบันทึกผลการตรวจพยาธิใบไม้ในตับ ปีงบประมาณ 2561
336 ที่ ศก 2032/300 13 Զع¹ 2562 ส่งรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมถ่่ายทอดแผนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
335 ที่ ศก 2032/ว๘๔ 12 Զع¹ 2562 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานวัณโรค รอบ ๖ เดือน
334 ที่ ศก 2032/ว83 12 Զع¹ 2562 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ
333 ที่ ศก 2032/ว81. 10 Զع¹ 2562 ขอส่งแนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-HIP ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
332 ที่ ศก 2032/296 10 Զع¹ 2562 ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยาภาพเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการโฆษณาด้านสุขภาพและการจัดการเรื่องร้องเรียน
331 ที่ ศก 2032/ ว82 10 Զع¹ 2562 ขอเชิญบุคลากรร่วมสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย