หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
163 ที่ ศก 2032/ว205 27 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่งสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 415/2563
162 ที่ ศก 2032/ว 207 27 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสุขาพประจำปี
161 ที่ ศก 2032/ ว206 27 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ฟิเจอร์รายงานการคัดกรองสุขาพจิตบนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์
160 ที่ ศก 2032/433 26 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญประชุม
159 ที่ ศก 2032/ว 4102 25 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมและ่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบริมราชชนนี(พอ.สว.)
158 ที่ ศก 2032/ 4077 23 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการเงิน
157 ที่ ศก 2032/ว 205 18 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือสำรวจร้านจำหน่ายส้มตำ
156 ที่ ศก 2032/ว/ว203 18 พฤศจิกายน 2563 ขอสำรวจเป้าหมาย
155 ที่ ศก 2032/ว202 16 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
154 ที่ ศก 2032/ว201 16 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญประชุม
153 ที่ ศก 2032/ว 200 13 พฤศจิกายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ
152 ที่ ศก 2032/ว197 13 พฤศจิกายน 2563 ขอแจ้งปฎิทินการทำงานสำหรีับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดศรีสะเกษ
151 ที่ ศก 2032/ว198 13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ อสม.สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงค์เคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะกาล
150 ที่ ศก 2032/ว3196 13 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)
149 ที่ ศก 2032/ ว199 13 พฤศจิกายน 2563 การเข้าใช้งานระบบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล) ระบบ NonHR
148 ที่ ศก 2032/ว 195 12 พฤศจิกายน 2563 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรงมะเร็งปากมดลูกด้วยวิะี HPV DNA test
147 ที่ ศก 2032/ว 189 4 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญประชุม
146 ที่ ศก 2032/ว188 4 พฤศจิกายน 2563 ซักซ็อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณัย
145 ที่ ศก 2032/ว 187 3 พฤศจิกายน 2563 ขอใ้หส่งสำเนารายงานการเดินบัญชี (Statemant) และแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564
144 ที่ ศก 2032/ว 190 3 พฤศจิกายน 2563 แจ้งการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส ช่วงฤดุการระบาด
143 ที่ ศก 2032/ว 191 3 พฤศจิกายน 2563 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564
142 ที่ ศก 2032/ ว 3828 29 ตุลาคม 2563 ขอความร่วมมือให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
141 ที่ ศก 2032/ว 3858 30 ตุลาคม 2563 อสั่งการแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ
140 ที่ ศก 2032/ว 185 27 ตุลาคม 2563 การปรับเปลี่ยนอายุให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ครั้งที่ 2 (MMR2) เป็นอายุ 1 ปี 6 เดือน
139 ที่ ศก 2032/ว 186 29 ตุลาคม 2563 ขอให้ อสม.เก็บข้อมูลผ่านแบบสำรวจออนไลน์
138 ที่ ศก 2032/ว 188 28 ตุลาคม 2563 แจ้งนโยบายการบริการส่งเสริมสุข��าพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ ปีงบประมาณ 2564
137 ที่ ศก 2032/ว 183 28 ตุลาคม 2563 เชิญร่วมงานวันูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563
136 ที่ ศก 2032/ว 182 27 ตุลาคม 2563 การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ระลอกใหม่
135 ที่ ศก 2032/358 27 ตุลาคม 2563 ให้ดำเนินการจัดหาวัสดุคอมพิเตอร์
134 ที่ ศก 2032/ว 181 21 กันยายน 2563 กฎบัตรการตรวจสอบายในของหน่วยงานตรวจสอบายในจังหวัดศรีสะเกษ