หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
124 ที่ ศก 2032/ว 171 21 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบลทุกแห่ง
123 ที่ ศก 2032/ว 174 30 กันยายน 2563 แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
122 ที่ ศก 2032/ว 172 30 ตุลาคม 2563 ขอความร่วมมือปรับปรุงฐานข้อมูลอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
121 ที่ ศก 2032/ว.173 30 กันยายน 2563 การขอย้ายายในจังหวัดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่๒)
120 ที่ ศก 2032/ว 170 23 กันยายน 2563 ขอความร่วมมื่อให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
119 ที่ ศก 2032/ว303 14 กันยายน 2563 การสำรองฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS
118 ที่ ศก 2032/301 14 กันยายน 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
117 ที่ ศก 2032/ว169 10 กันยายน 2563 แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
116 ที่ ศก 2032/ว 168 10 กันยายน 2563 การรับบริจาคโลหิต
115 ที่ ศก 2032/291 10 กันยายน 2563 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
114 ที่ ศก 2032/ว 167 8 กันยายน 2563 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ อสม.เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า
113 ที่ ศก 2032/ว 166 2 กันยายน 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
112 ที่ ศก 2032/ว164 1 กันยายน 2563 แจ้งเปลียนแปลงการส่งรายงานเฝ้าระวังการเดินทางเข้า-ออกของประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
111 ที่ ศก 2032/ว 163 28 สิงหาคม 2563 ขอเชิญร่วมมหกรรมแสดงผลงานาคีเครือข่าย อสม.จังหวัดศรีสะเกษ
110 ที่ ศก 2032/ว 162 24 สิงหาคม 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องอาหารเป็นพิษจาการรับประทานเห็ดพิษ
109 ที่ ศก 2032/ว 160 14 สิงหาคม 2563 ขอเชิญอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ (Care Giver) ใหม่ ประจำปี 2563
108 ที่ ศก 2032/ว239 14 สิงหาคม 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
107 ที่ ศก 2032/ว 156 11 สิงหาคม 2563 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ
106 ที่ ศก 2032/ว 157 11 สิงหาคม 2563 ขอเชิญประชุม
105 ที่ ศก 2032/230 6 สิงหาคม 2563 แจ้งแผนการออกตรวจประเมินคุณาพการยึดติดของสารเคลือบหลุมร่องฟัน เด็ก 6-12 ปี
104 ที่ ศก 2032/ว 149 6 สิงหาคม 2563 การดำเนินงานคลินิคเลิกบุหรี่ครบวงจร
103 ที่ ศก 2032/ว 155 10 สิงหาคม 2563 ขอเชิญอบรมวิทยากรครู ก
102 ที่ ศก 2032/ว 152 6 สิงหาคม 2563 ขอเชิญเป็นวิทยากร
101 ที่ ศก 2032/ว151 6 สิงหาคม 2563 ขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม
100 ที่ ศก 2032/ว 150 6 สิงหาคม 2563 ขอให้บันทึกข้อมูลประะานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกระดับ
99 ที่ ศก 2032/227 4 สิงหาคม 2563 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่โดย อสม.
98 ที่ ศก 2032/225 4 สิงหาคม 2563 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564
97 ที่ ศก 2032/226 4 สิงหาคม 2563 แจ้งแนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับจังหวัด 2564
96 ที่ ศก 2032/ว 148 3 สิงหาคม 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
95 ที่ ศก 2032/ว 147 3 สิงหาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรแพทย์แผนไทย