หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
412 ที่ ศก 2032/30 24 Ҥ 2563 ส่งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดหาพัสดุในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
411 ที่ ศก 2032/29 24 Ҥ 2563 แจ้งการชำรุดของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
410 ที่ ศก 2032/ว11 23 Ҥ 2563 ขอเชิญอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากร
409 ที่ ศก 2032/14 14 Ҥ 2563 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตฐาน รพ.สส.พท.
408 ที่ ศก 2032/ว9 13 Ҥ 2563 เตรียมควาพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ความพร้อมในสถานบริการ กรณีภัยแล้ง
407 ที่ ศก 2032/ว 8 13 Ҥ 2563 ขอความร่วมมือสำรวจแหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการ ปี พ.ศ. 2563
406 ที่ ศก 2032/5 9 Ҥ 2563 ให้มารับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
405 ที่ ศก 2032/ว 6 8 Ҥ 2563 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้พิการ
404 ที่ ศก 2032/ว 5 31 Ҥ 2563 ขอเชิญประชุม
403 ที่ ศก 2032/ว4 7 Ҥ 2563 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม.
402 ที่ ศก 2032/ว3 6 Ҥ 2563 การพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2563
401 ที่ ศก 2032/ว2 7 Ҥ 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
400 ที่ ศก 2032/ว 1 7 Ҥ 2563 การรับบริจาคโลหิต
399 ที่ ศก 2032/ ว1 2 Ҥ 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
398 ที่ ศก 2032/ว083 25 ѹҤ 2562 ขอแจ้งแนวทางการให้วัคซีนโรต้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
397 ที่ ศก 2032/ว 180 26 ѹҤ 2562 ข้อสั่งการและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563
396 ที่ ศก 2032/ว179 19 ѹҤ 2562 การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
395 ที่ ศก 2032/ ว 517 17 ѹҤ 2562 ขอเชิญประชุม
394 ที่ ศก 2032/ว177 13 ѹҤ 2562 ขอบุคลากรในสังกัดเข้าอบรม
393 ที่ ศก 2032.013/ว 5963 27 Ȩԡ¹ 2562 การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
392 ที่ ศก 2032/ว176 11 ѹҤ 2562 การดำเนินงานตามมาตรฐานองค์กรไร้พุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
391 ที่ ศก 2032/137 6 ѹҤ 2562 ขอแจ้งผลการสืบราคาวัสดุทันตกรรมเพื่อใช้ในการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม เขตสุบภาพที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
390 ที่ ศก 2032/ว514 3 ѹҤ 2562 ขอแจ้งเลือนการประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
389 ที่ ศก 2032/ว 513 3 ѹҤ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
388 ที่ ศก 2032/505 31 Ȩԡ¹ 2562 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
387 ที่ ศก 2032/506 25 Ȩԡ¹ 2562 ขอให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
386 ที่ ศก 2032/ว173 31 Ȩԡ¹ 2562 แจ้งแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
385 ที่ ศก 2032/ว172 20 Ȩԡ¹ 2562 ให้ส่งรายชื่อประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตำบล
384 ที่ ศก 2032/ว166 4 Ȩԡ¹ 2562 การสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง
383 ที่ ศก 2032/ว168 5 Ȩԡ¹ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีที่หน่วยบริการ