หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
314 ที่ ศก 2032/ ว 130 8 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งตัวชี้วัดดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ปี 2565
312 ที่ ศก 2032/ว 134 16 พฤศจิกายน 2564 ขอเชิญประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบชข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
311 ที่ ศก 2032/ว133 18 พฤศจิกายน 2564 การจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2565
310 ที่ ศก 2032/ว132 16 พฤศจิกายน 2564 ขอส่งนโยบายการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก
309 ที่ ศก 2032/ 11 พฤศจิกายน 2564 สำเนาหนังสือ
308 ที่ ศก 2032/สำเนาหนัง 11 พฤศจิกายน 2564 สำเนาหนังสือ
307 ที่ ศก 2032/ 351 29 ตุลาคม 2564 ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
299 ที่ ศก 2032/ ว 121 20 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันการพลัดหกล้มในผู้สูงอายุ
296 ที่ ศก 2032/ ว 122 29 กันยายน 2564 ขอติดตามใบเสร็จรับเงิน
295 ที่ ศก 2032/ว 123 27 กันยายน 2564 โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิกโลตัส เพื่อ อสม."
294 ที่ ศก 2032/ ว 116 14 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือเก็บตัวอย่างตรวจเฝ้าระวังสารตกค้าง
293 ที่ ศก 2032/ ว 334 9 กันยายน 2564 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณาพและระบบบริหารงานประจำด้วยกระบวนการวิจัยในการทำงานประจำ (Rurine to research) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการปฐมูมิ
292 ที่ ศก 2032/ ว 114 7 กันยายน 2564 การรับบริจาคโลหิต
291 ที่ ศก 2032/ว115 6 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินสื่อส่งเสริมโชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
290 ที่ ศก 2032/ว113 3 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือสนับสนุน อสม.ใช้งานแอปพลิเคชัน "สมาร์ท อสม." เพื่ีอการดูแลติดตาม ประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 รักษาตัวที่บ้านและในหมู่บ้าน/ชุมชน
289 ที่ ศก 2032/ว 240 20 สิงหาคม 2564 ขอปรับปรุงแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. เฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในชุมชน
288 ที่ ศก 2032/ว 239 20 สิงหาคม 2564 ขอแจ้งแนวทางการรับสิทธิ สวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
287 ที่ ศก 2032/ ว 112 5 สิงหาคม 2564 มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
286 ที่ ศก 2032/ 110 5 สิงหาคม 2564 ส่งหนังสือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019
285 ที่ ศก 2032/ ว 111 5 สิงหาคม 2564 แนวทางการจัดทำประกันัยรถของทางราชการ
284 ที่ ศก 2032/ ว109 2 สิงหาคม 2564 ขอส่งหนังสือคู่มือ แนวทางการจัดบริการดูและป้องกันสุขาพช่องปากในผู้สูงอายุ สำหรับทันตบุคลากร
283 ที่ ศก 2032/ ว 108 2 สิงหาคม 2564 ขอความร่มมือบุคคลากรสหวิชาชีพบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลจิตเวช
282 ที่ ศก 2032/ ว107 27 กรกฏาคม 2564 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลแบบสำรวจการให้บริการเลิกบุหรี่ในสถานพยาบาล
281 ที่ ศก 2032/ว 104 12 กรกฏาคม 2564 การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาพตำบล
280 ที่ ศก 2018/ว 2263 30 มิถุนายน 2564 มาตราการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบการแพร่ระบาดของโรคตืดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
279 ที่ ศก 2032/ว 100 2 กรกฏาคม 2564 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564"
278 ที่ ศก 2032/ว 101 6 กรกฏาคม 2564 ขอความร่วมมือเพิ่มรหัสการให้บริการใน Community Service
277 ที่ ศก 2032/ว 102 6 กรกฏาคม 2564 ขอปรับเงื่อนไขระยะเวลาการรายงานผลใน Template รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564
276 ที่ ศก 2032/ว 103 6 กรกฏาคม 2564 แจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ. 2563)
275 ที่ ศก 2032/ว 203 29 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม