หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
341 ที่ ศก 2032/ว95 21 Զع¹ 2562 ขอเชิญอบรม
340 ที่ ศก 2032/ว94 21 Զع¹ 2562 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบ้ติการโครงการพัฒนาเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
339 ที่ ศก 2032/ว89 14 Զع¹ 2562 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
338 ที่ ศก 2032/ว88 14 Զع¹ 2562 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูระบาด
337 ที่ ศก 2032/307 14 Զع¹ 2562 โอนเงินค่าตอบแทนการบันทึกผลการตรวจพยาธิใบไม้ในตับ ปีงบประมาณ 2561
336 ที่ ศก 2032/300 13 Զع¹ 2562 ส่งรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมถ่่ายทอดแผนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
335 ที่ ศก 2032/ว๘๔ 12 Զع¹ 2562 ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานวัณโรค รอบ ๖ เดือน
334 ที่ ศก 2032/ว83 12 Զع¹ 2562 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ
333 ที่ ศก 2032/ว81. 10 Զع¹ 2562 ขอส่งแนวทางการให้บริการวัคซีน DTP-HB-HIP ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
332 ที่ ศก 2032/296 10 Զع¹ 2562 ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยาภาพเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการโฆษณาด้านสุขภาพและการจัดการเรื่องร้องเรียน
331 ที่ ศก 2032/ ว82 10 Զع¹ 2562 ขอเชิญบุคลากรร่วมสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
330 ที่ ศก 2032/259 28 Ҥ 2562 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
329 ที่ ศก 2032/ว77 24 Ҥ 2562 ขอเชิญอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
328 ที่ ศก 2032/ว76 24 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
327 ที่ ศก 2032/ ว 22 21 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุม
326 ที่ ศก 2032/ว 22 21 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุม
325 ที่ ศก 2032/ ว22 21 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุม
324 ที่ ศก 2032/ว 22 22 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุม
323 ที่ ศก 2032/ว 22 21 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุม
322 ที่ ศก 2032/ว1366 31 Ҥ 2562 การเตรียมการรับคณะกรรมการประเมินประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำ
321 ที่ ศก 2032/ว71 17 Ҥ 2562 การรับบริจาคโลหิต
320 ที่ ศก 2032/ว44 31 Ҥ 2562 ขอความร่วมมือตรวจคุณภาพเกลีอบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562
319 ที่ ศก 2032/ว65 21 Ҥ 2562 ยืนยันการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับริการฝากครรภ์คุณภาพ
318 ที่ ศก 2032/ว70 15 Ҥ 2562 เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
317 ที่ ศก 2032/241 15 Ҥ 2562 แจ้งกำหนดการและพื้นที่เป้าหมายในการสุ่มประเมินความชุกโรคหนอนพยาธิ
316 ที่ ศก 2032/ว69 15 Ҥ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
315 ที่ ศก 2032/ว57 23 ¹ 2562 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ภาวะคลอดก่อนกำหนด
314 ที่ ศก 2032/ว60 31 Ҥ 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่เนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ
313 ที่ ศก 2032/ว56 23 ¹ 2562 แจ้งการดำเนินงานโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ต่อเนื่อง
312 ที่ ศก 2032/ว55 23 ¹ 2562 ขอความร่วมมือและขอรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"