หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
77 ที่ ศก 2032/ว 126 25 มิถุนายน 2563 ส่งสำเนาหนังสือ
76 ที่ ศก 2032/ว 125 22 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุม war room ไข้เลือดออก
75 ที่ ศก 2032/ ว 124 18 มิถุนายน 2563 ขอความร่วมมือหน่วยงานรับซื้อ กระจาย และจุดขายผลไม้
74 ที่ ศก 2032/ว123 18 มิถุนายน 2563 ขอเชิญอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
73 ที่ ศก 2032/ว 122 18 มิถุนายน 2563 แจ้งนำกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมการให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาิเษก พุทธศักราช 2562
72 ที่ ศก 2032/ว 2164 15 มิถุนายน 2563 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)
71 ที่ ศก 2032/ว120 16 มิถุนายน 2563 ขอเชิญบุคลากรร่วมออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
70 ที่ ศก 2032/ว118 11 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม TEDA 41
69 ที่ ศก 2032/ว 117 11 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการเปิดพื้นที่เชิงบวกสำหรับเยาวชน และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
68 ที่ ศก 2032/ว 116 11 มิถุนายน 2563 ขอเชิญประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้าวะฉุกเฉิน(EOC) กรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออก
67 ที่ ศก 2032/ว 115 11 มิถุนายน 2563 รับการกำกับติดตาม และประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
66 ที่ ศก 2032/ว 114 8 มิถุนายน 2563 สิทธิ สวัสดิการ และการช่วยเหลือเยียวยา อสม.ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
65 ที่ ศก 2032/ว 113 29 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการข้อมูลโปรแกรม Aging Health Data และโปรแกรมอื่นๆ ในงานผู้สูงอายุ
64 ที่ ศก 2032/ว 112 29 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage TO BE NUMBER ONE CHANNEL
63 ที่ ศก 2032/ว111 29 พฤษภาคม 2563 การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
62 ที่ ศก 2032/ว 109 29 พฤษภาคม 2563 การกำหนดและยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
61 ที่ ศก 2032/ว110 29 พฤษภาคม 2563 แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
60 ที่ ศก 2032/211 29 พฤษภาคม 2563 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
59 ที่ ศก 2032/ ว108 29 พฤษภาคม 2563 ส่งกำหนดการตรวจประเมินความชุกโรคหนอนพยาธิ
58 ที่ ศก 2032/ว103 29 พฤษภาคม 2563 ขอความร่วมมือตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตัณฑ์เสริมอาหาร
57 ที่ ศก 2032/ว 108 28 พฤษภาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ข้อมุลชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE
56 ที่ ศก 2032/ว107 28 พฤษภาคม 2563 แจ้งแนวทางการจัดการผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนในสาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (covid-19)
55 ที่ ศก 2032/ว 106 28 พฤษภาคม 2563 แจ้งแนวทางการให้บริการและการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช จังหวัดศรีสะเกษ ในสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
54 ที่ ศก 2032/ว105 28 พฤษภาคม 2563 แนวทางการดูแลสุขาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
53 ที่ ศก 2032/ว102 27 พฤษภาคม 2563 ขอส่งนิยามการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
52 ที่ ศก 2032/ว 1101 22 พฤษภาคม 2563 สารจากนายกรัฐมนตรี ในประเด็นการดำเนินการมารการผ่อนปรนการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
51 ที่ ศก 2032/ว100 21 พฤษภาคม 2563 ขอรายงานสรุปผลการประเมินคุณาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขาพด้านสุขศึกษา ระยะก่อนดำเนินการ
50 ที่ ศก 2032/ว 97 19 พฤษภาคม 2563 ขอความร่วมมือประเมินพฤติกรรมสุขาพพี่พึงประสงค์กลุ่มผู้สูงอายุผ่านโปรแกรม H4U
49 ที่ ศก 2032/ว98 19 พฤษภาคม 2563 การรับบริจาคโลหิต
48 ที่ ศก 2032/ ว99 19 พฤษภาคม 2563 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในพื้นที่