หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
318 ที่ ศก 2032/ว70 15 Ҥ 2562 เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
317 ที่ ศก 2032/241 15 Ҥ 2562 แจ้งกำหนดการและพื้นที่เป้าหมายในการสุ่มประเมินความชุกโรคหนอนพยาธิ
316 ที่ ศก 2032/ว69 15 Ҥ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
315 ที่ ศก 2032/ว57 23 ¹ 2562 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ภาวะคลอดก่อนกำหนด
314 ที่ ศก 2032/ว60 31 Ҥ 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่เนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ
313 ที่ ศก 2032/ว56 23 ¹ 2562 แจ้งการดำเนินงานโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ต่อเนื่อง
312 ที่ ศก 2032/ว55 23 ¹ 2562 ขอความร่วมมือและขอรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"
311 ที่ ศก 2032/ว 54 23 ¹ 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
310 ที่ ศก 2032/ว64 31 Ҥ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
309 ที่ ศก 2032/ว63 2 Ҥ 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน PP ตามผลงาน Ranking ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
308 ที่ ศก 2032/ว61 29 ¹ 2562 ขอเชิญประชุม
307 ที่ ศก 2032/ ว 53 22 ¹ 2562 เผยแพร่ข้อมูลประกาศกรมควบคุมโรค
306 ที่ ศก 2032/ 195 31 ¹ 2562 ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ(R2R) สู่การทำงานเป็นเลิศ
305 ที่ ศก 2032/ 196 23 ¹ 2562 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
304 ที่ ศก 2032/ว 33 20 չҤ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
303 ที่ ศก 2032/ว38 1 ¹ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
302 ที่ ศก 2032/139 21 չҤ 2562 ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ
301 ที่ ศก 2032/ว27 13 չҤ 2562 ส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ปีงบประมาณ 2562
300 ที่ ศก 2032/ว 28 12 չҤ 2562 แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
299 ที่ ศก 2032/ว.22 11 չҤ 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
298 ที่ ศก 2032/ว 20 31 չҤ 2562 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
297 ที่ ศก 2032/ว18 1 չҤ 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ
296 ที่ ศก 2032/ว16 4 չҤ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
295 ที่ ศก 2032/ว 15 31 Ҿѹ 2562 ขอส่งสรุปแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่
294 ที่ ศก 2032/ว6 31 Ҿѹ 2562 การประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
293 ที่ ศก 2032/ว7 20 Ҿѹ 2562 ขอความร่วมมือประเมินการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน
292 ที่ ศก 2032/ว08 21 Ҿѹ 2562 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
291 ที่ ศก 2032/ว09 21 Ҿѹ 2562 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
290 ที่ ศก 2032/ว 108 18 Ҿѹ 2562 ขอแจ้งผลการสืบราคาวัสดุทันตกรรมเพื่อใช้ในการจัดซื้อร่วม
289 ที่ ศก 2032/98 12 Ҿѹ 2562 ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ(R2R) สู่การทำงานเป็นเลิศ