หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
243 ที่ ศก 2032/ว 591 31 Ҥ 2561 ขอรายงานผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๑
242 ที่ ศก 2032/ว 590 17 Ҥ 2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน
241 ที่ ศก 2032/ว487 12 Ҥ 2561 ขอเชิญประชุม
240 ที่ ศก 2032/ว484 11 Ҥ 2561 ขอเชิญประชุมการจัดสรรงบประมาณ
239 ที่ ศก 2032/ว483 11 Ҥ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน OP ต่างเครือข่ายในจังหวัด
238 ที่ ศก 2032/ว482 11 Ҥ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน OPD รอบที่ 3/2561
237 ที่ ศก 2032/พิเศษ121061 12 Ҥ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณณฑ์การพทย์ ๙ รายการ
236 ที่ ศก 2032/ว๕๘๐ 31 Ҥ 2561 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒
235 ที่ ศก 2032/ว 570 5 Ҥ 2561 โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม ๒๕๖๑
234 ที่ ศก 2032/ว 565 3 Ҥ 2561 ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
233 ที่ ศก 2032/ว 568 3 Ҥ 2561 ขอเชิญเข้าร่วมการต้อนรับและประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด
232 ที่ ศก 2032/ว 597 1 Ҥ 2561 ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้บริการวัคซีนในผู้ใหญ่ ปีงบประมาณ 2561
231 ที่ ศก 2032/ว 596 1 Ҥ 2561 ขอความร่วมมือสำรวจกลุ่มเป้าหมายทีเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัด
230 ที่ ศก 2032/ว 595 1 Ҥ 2561 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
229 ที่ ศก 2032/ว587 27 Ҥ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอเงินงบบริการแพทย์แผนไทย ปี 2561
228 ที่ ศก 2032/ว 394 1 Ҥ 2561 แจ้งเลื่อนการประชุม
227 ที่ ศก 2032/ว589 28 ѹ¹ 2561 ขอเชิญประชุม
226 ที่ ศก 2032/ว571 20 ѹ¹ 2561 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดประชุม
225 ที่ ศก 2032/18092561 18 ѹ¹ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
224 ที่ ศก 2032/ว 564 31 ѹ¹ 2561 ขอเชิญอบรม
223 ที่ ศก 2032/ว 563 31 ѹ¹ 2561 ขอเชิญอบรม
222 ที่ ศก 2032/548 31 ѹ¹ 2561 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
221 ที่ ศก 2032/ว 542 6 ѹ¹ 2561 การรับบริจาคโลหิต
220 ที่ ศก 2032/ว536 31 ԧҤ 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการด้านสาธารณสุข
219 ที่ ศก 2032/ว 520 31 ԧҤ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน QOF ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
218 ที่ ศก 2032/ว 523 22 ԧҤ 2561 ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกจิตอาสาพัฒนาการเด็กเข้ารับการอบรม
217 ที่ ศก 2032/ว521 31 ԧҤ 2561 นโยบายจการประชุมอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก
216 ที่ ศก 2032/พิเศษ2 31 ԧҤ 2561 เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายการซ์้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
215 ที่ ศก 2032/พิเศษ 17 ԧҤ 2561 เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
214 ที่ ศก 2032/ว 516 17 ԧҤ 2561 ขอเชิญประชุมติดตามผลการเนินงานงบค่าเสื่อม