หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
311 ที่ ศก 2032/ว 54 23 ¹ 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
310 ที่ ศก 2032/ว64 31 Ҥ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
309 ที่ ศก 2032/ว63 2 Ҥ 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน PP ตามผลงาน Ranking ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
308 ที่ ศก 2032/ว61 29 ¹ 2562 ขอเชิญประชุม
307 ที่ ศก 2032/ ว 53 22 ¹ 2562 เผยแพร่ข้อมูลประกาศกรมควบคุมโรค
306 ที่ ศก 2032/ 195 31 ¹ 2562 ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ(R2R) สู่การทำงานเป็นเลิศ
305 ที่ ศก 2032/ 196 23 ¹ 2562 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
304 ที่ ศก 2032/ว 33 20 չҤ 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
303 ที่ ศก 2032/ว38 1 ¹ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
302 ที่ ศก 2032/139 21 չҤ 2562 ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ
301 ที่ ศก 2032/ว27 13 չҤ 2562 ส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ปีงบประมาณ 2562
300 ที่ ศก 2032/ว 28 12 չҤ 2562 แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
299 ที่ ศก 2032/ว.22 11 չҤ 2562 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
298 ที่ ศก 2032/ว 20 31 չҤ 2562 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
297 ที่ ศก 2032/ว18 1 չҤ 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ
296 ที่ ศก 2032/ว16 4 չҤ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
295 ที่ ศก 2032/ว 15 31 Ҿѹ 2562 ขอส่งสรุปแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่
294 ที่ ศก 2032/ว6 31 Ҿѹ 2562 การประเมินการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
293 ที่ ศก 2032/ว7 20 Ҿѹ 2562 ขอความร่วมมือประเมินการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน
292 ที่ ศก 2032/ว08 21 Ҿѹ 2562 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
291 ที่ ศก 2032/ว09 21 Ҿѹ 2562 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
290 ที่ ศก 2032/ว 108 18 Ҿѹ 2562 ขอแจ้งผลการสืบราคาวัสดุทันตกรรมเพื่อใช้ในการจัดซื้อร่วม
289 ที่ ศก 2032/98 12 Ҿѹ 2562 ขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ(R2R) สู่การทำงานเป็นเลิศ
288 ที่ ศก 2032/ว97 12 Ҿѹ 2562 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
287 ที่ ศก 2032/ว96 14 Ҿѹ 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม ครู ค. ด้านวัณโรค
286 ที่ ศก 2032/100 13 Ҿѹ 2562 ส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
285 ที่ ศก 2032/ ว80 13 Ҿѹ 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากร
284 ที่ ศก 2032/ว82 7 Ҿѹ 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน OPD คงเหลือ ปีงบประมาณ 2561
283 ที่ ศก 2032/ว87 11 Ҿѹ 2562 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
282 ที่ ศก 2032/ว383 5 Ҿѹ 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติร่วมเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.