หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
264 ที่ ศก 2032/ว 739 28 ѹҤ 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ
263 ที่ ศก 2032/ว 736 28 ѹҤ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน PP (Fixed cost) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
262 ที่ ศก 2032/ว4362 26 ѹҤ 2561 ส่งคำสั่งรายชื่อเจ้าหน้าที่
261 ที่ ศก 2032/ว 731 25 ѹҤ 2561 ขอความร่วมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
260 ที่ ศก 2032/ว666 11 ѹҤ 2561 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมเปิดงาน
259 ที่ ศก 2032/ุุ662 11 ѹҤ 2561 แจ้งรายละเอียดการซ่อมคอมพิวเตอร์
258 ที่ ศก 2032/ว.๖๕๓ 30 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุม
257 ที่ ศก 2032/30012561 31 Ȩԡ¹ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
256 ที่ ศก 2032/ว ๖๕๔ 31 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุม
255 ที่ ศก 2032/ว 632 31 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก
254 ที่ ศก 2032/ว631 19 Ȩԡ¹ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน PP (Fixed cost) ครั้งที่ 1/2562
253 ที่ ศก 2032/ว 630 18 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุม
252 ที่ ศก 2032/623 8 Ȩԡ¹ 2561 ส่งแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
251 ที่ ศก 2032/ว 622 8 Ȩԡ¹ 2561 แจ้งประกาศใช้บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
250 ที่ ศก 2032/ว ๖๒๑ 8 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุมชีแจ้งการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี ๒๕๖๒
249 ที่ ศก 2032/ว 619 31 Ȩԡ¹ 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการด้านสาธารณสุข
248 ที่ ศก 2032/พิเศษ31102561-2 31 Ҥ 2561 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
247 ที่ ศก 2032/พิเศษ31102561 31 Ҥ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการสาธารณสุขอาเภอ
246 ที่ ศก 2032/ว596 26 Ҥ 2561 ขอความร่วมมือรายงานการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
245 ที่ ศก 2032/ว 599 24 Ҥ 2561 ขอความอนุเคราะห์ร่วมให้บริการในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ
244 ที่ ศก 2032/ว598. 24 Ҥ 2561 ขอเชิญร่วมงานวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
243 ที่ ศก 2032/ว 591 31 Ҥ 2561 ขอรายงานผลการดำเนินงานป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๑
242 ที่ ศก 2032/ว 590 17 Ҥ 2561 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชน
241 ที่ ศก 2032/ว487 12 Ҥ 2561 ขอเชิญประชุม
240 ที่ ศก 2032/ว484 11 Ҥ 2561 ขอเชิญประชุมการจัดสรรงบประมาณ
239 ที่ ศก 2032/ว483 11 Ҥ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน OP ต่างเครือข่ายในจังหวัด
238 ที่ ศก 2032/ว482 11 Ҥ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน OPD รอบที่ 3/2561
237 ที่ ศก 2032/พิเศษ121061 12 Ҥ 2561 ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณณฑ์การพทย์ ๙ รายการ
236 ที่ ศก 2032/ว๕๘๐ 31 Ҥ 2561 ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒
235 ที่ ศก 2032/ว 570 5 Ҥ 2561 โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม ๒๕๖๑