หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
275 ที่ ศก 2032/ว 203 29 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม
274 ที่ ศก 2032/ ว 97 24 มิถุนายน 2564 การให้วัคซีนโควิด COVID-19 ในหญิงตั้งครร์และให้นมบุตร
273 ที่ ศก 2032/ว 98 24 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
272 ที่ ศก 2032/ว 99 24 มิถุนายน 2564 ขอความร่วมมือจัดกรรรม
271 ที่ ศก 2032/ ว 211 24 มิถุนายน 2564 ขอเชิญประชุม
270 ที่ ศก 2032/ ว 96 15 มิถุนายน 2564 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
269 ที่ ศก 2032/ ว95 14 มิถุนายน 2564 การจัดสรรเวชัณฑ์ทางการแพทย์
268 ที่ ศก 2032/ว 90 31 พฤศจิกายน 2564 ขอทบทวนแนวทางปฏิบัติตามชุดสิทธิประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนการคัดกรองโลหิตจาง การให้น้ำยาเสริมธาติเหล็ก และยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
267 ที่ ศก 2032/ ว 88 31 พฤศจิกายน 2564 การรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2564
266 ที่ ศก 2032/ว 89 31 พฤษภาคม 2564 แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็กรอบ 2 ปีงบประมาณ 2564
265 ที่ ศก 2032/84 25 พฤษภาคม 2564 แจ้งรหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมูมิคุ้มกันโรคในการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564
264 ที่ ศก 2032/ว83 21 พฤษภาคม 2564 การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19
263 ที่ ศก 2032/82 19 พฤษภาคม 2564 ข้อความร่วมมือสถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
262 ที่ ศก 2032/ ว 81 19 พฤษภาคม 2564 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ
261 ที่ ศก 2032/ว80 18 พฤษภาคม 2564 ขอส่งแนวทางปฏิบัติการดูแลจิตใจผู้ป่วยจิตเวชระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19
260 ที่ ศก 2032/ว 79 18 พฤษภาคม 2564 วิธีปฏิบัติเมื่อครบระยะรักษาตัวที่โรงพยาบาล
259 ที่ ศก 2032/ว 78 14 พฤษภาคม 2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขาพในกลุ่มวัยทำงาน
258 ที่ ศก 2032/ ว77 14 พฤษภาคม 2564 การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
257 ที่ ศก 2032/ว76 14 พฤษภาคม 2564 การรับบริจาคโลหิต
256 ที่ ศก 2032/ ว74 7 พฤษภาคม 2564 ขอแจ้งขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝาก และตัดทำบัตร smart card สำหรับ อสม.
255 ที่ ศก 2032/71 2 พฤษภาคม 2564 ขอส่งแนวทางการคัดกรอง วินิจฉัย
254 ที่ ศก 2032/ว74 5 พฤษภาคม 2564 ขอส่งแนวทางการดำเนินงานดูแลจิตใจประชาชนในสถานการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ระรอกเมษายน 2564 เขตสุขาพจิตที่ 10
253 ที่ ศก 2032/ว72 1 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญประชุมวัคซีน
252 ที่ ศก 2032/ว70 28 เมษายน 2564 การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 "หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ"
251 ที่ ศก 2032/67 21 เมษายน 2564 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ให้บริการวัคซีนดควิด-19
250 ที่ ศก 2032/ ว66 20 เมษายน 2564 การโอนเงินโครงการคัดกรองสุขาพผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง
249 ที่ ศก 2032/ว 15 16 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
248 ที่ ศก 2032/ว63 9 เมษายน 2564 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรนต์ ปี 2564
247 ที่ ศก 2032/ว62 5 เมษายน 2564 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
246 ที่ ศก 2032/ว60 8 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือสุ่มตรวจคุณาพเกลือบริโคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน