หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
288 ที่ ศก 2032/ว97 12 Ҿѹ 2562 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
287 ที่ ศก 2032/ว96 14 Ҿѹ 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม ครู ค. ด้านวัณโรค
286 ที่ ศก 2032/100 13 Ҿѹ 2562 ส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
285 ที่ ศก 2032/ ว80 13 Ҿѹ 2562 ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากร
284 ที่ ศก 2032/ว82 7 Ҿѹ 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน OPD คงเหลือ ปีงบประมาณ 2561
283 ที่ ศก 2032/ว87 11 Ҿѹ 2562 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
282 ที่ ศก 2032/ว383 5 Ҿѹ 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติร่วมเปิดงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
281 ที่ ศก 2032/ว382 5 Ҿѹ 2562 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว)
280 ที่ ศก 2032/78 6 Ҿѹ 2562 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
279 ที่ ศก 2032/ว72 31 Ҿѹ 2562 ขอเชิญประชุม
278 ที่ ศก 2032/56 28 Ҥ 2562 ส่งโครงการ
277 ที่ ศก 2032/55 28 Ҥ 2562 ส่งโครงการ
276 ที่ ศก 2032/ว54 28 Ҥ 2562 ส่งแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิปี 2562
275 ที่ ศก 2032/ว45 23 Ҥ 2562 ขอข้อมูลการตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
274 ที่ ศก 2032/48 23 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุม
273 ที่ ศก 2032/ว33 14 Ҥ 2562 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ปี 2562
272 ที่ ศก 2032/32 14 Ҥ 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว(นักเรียนทุน)
271 ที่ ศก 2032/ว 23 14 Ҥ 2562 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรค
270 ที่ ศก 2032/ว 21 11 Ҥ 2562 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมเปิดงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
269 ที่ ศก 2032/ว06 7 Ҥ 2562 ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
268 ที่ ศก 2032/ว07 7 Ҥ 2562 กาารรับบริจาคโลหิต
267 ที่ ศก 2032/ว1 7 Ҥ 2562 แจ้งอนุมัติรงานการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบรประมาณ ๒๕๖๒
266 ที่ ศก 2032/742 28 Ҥ 2562 การจัดทำบัตร Smart Card อสม.
265 ที่ ศก 2032/738 28 ѹҤ 2562 แจ้งแนวทางและ template ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
264 ที่ ศก 2032/ว 739 28 ѹҤ 2561 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการ
263 ที่ ศก 2032/ว 736 28 ѹҤ 2561 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน PP (Fixed cost) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
262 ที่ ศก 2032/ว4362 26 ѹҤ 2561 ส่งคำสั่งรายชื่อเจ้าหน้าที่
261 ที่ ศก 2032/ว 731 25 ѹҤ 2561 ขอความร่วมือตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
260 ที่ ศก 2032/ว666 11 ѹҤ 2561 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมเปิดงาน
259 ที่ ศก 2032/ุุ662 11 ѹҤ 2561 แจ้งรายละเอียดการซ่อมคอมพิวเตอร์