หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
62 ที่ ศก 2032/ว627 7 áҤ 2560 ขอเชิญประชุม
61 ที่ ศก 2032/ว620 4 áҤ 2560 ขอเชิญประชุม
60 ที่ ศก 2032/ว606 30 Զع¹ 2560 แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตาม พรบ.โรคติดต่อ ปี 2548
59 ที่ ศก 2032/605 30 Զع¹ 2560 ส่งกำหนดการตรวจประเมินความชุกโรคหนอนพยาธิ
58 ที่ ศก 2032/606 30 Զع¹ 2560 แจ้งการตรวจเชคสภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
57 ที่ ศก 2032/ว ๕๙๕ 28 Զع¹ 2560 ขอความร่วมมือจัดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
56 ที่ ศก 2032/ว 593 27 Զع¹ 2560 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการและปรึกษาหารือแนยทางดำเนินงานด้านสาธารณสุข
55 ที่ ศก 2032/ว 588 21 Զع¹ 2560 ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซีส
54 ที่ ศก 2032/ว586 21 Զع¹ 2560 ขอเพิ่มรหัสและรายงานผลเด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
53 ที่ ศก 2032/ว585 22 Զع¹ 2560 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
52 ที่ ศก 2032/ว 580 20 Զع¹ 2560 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการแลกเปลียนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์
51 ที่ ศก 2032/ว576 15 Զع¹ 2560 ขอเชิญประชุม
50 ที่ ศก 2032/ว 549 31 Զع¹ 2560 ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐
49 ที่ ศก 2032/ว 550 31 Զع¹ 2560 แจ้งแผนการออกประเมินมาตรฐานทีม SRRT ระดับตำบล ปี ๒๕๖๐
48 ที่ ศก 2032/ว 555 9 Զع¹ 2560 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูระบาด
47 ที่ ศก 2032/551 8 Զع¹ 2560 แจ้งแผนออกประเมินมาตรฐานทีม SRRT ระดับตำบล ปี ๒๕๖๐
46 ที่ ศก 2032/ว 479 31 Զع¹ 2560 ขอเชิญอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ
45 ที่ ศก 2032/ว 474 31 Զع¹ 2560 ขอเชิญประชุม
44 ที่ ศก 2032/ว 554 9 Զع¹ 2560 การดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พ.ศ. ๒๕๖๐
43 ที่ ศก 2032/556 31 Զع¹ 2560 เชิญประชุมการชี้แจงแนางทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี 2560
42 ที่ ศก 2032/ว544 9 Զع¹ 2560 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
41 ที่ ศก 2032/ว 535 6 Զع¹ 2560 ส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างจังหวัด
40 ที่ ศก 2032/536 31 Զع¹ 2560 แจ้งรายละเอียดการตรวจเช็คสภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
39 ที่ ศก 2032/533 5 Զع¹ 2560 โครงการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพและคัดกรองสภาวะช่องปากประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ
38 ที่ ศก 2032/ว 497 31 Ҥ 2560 การส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เดือน พฤษภาคม 2560 สัปดาห์ที่ 4
37 ที่ ศก 2032/496 30 Ҥ 2560 แจ้งกำหนดระยะเวลาการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพ
36 ที่ ศก 2032/ว 475 29 Ҥ 2560 ขอเชิญประชุม
35 ที่ ศก 2032/ว 482 31 Ҥ 2560 ขอเชิญร่วมรับคณะกรรมการประเมิน QTB
34 ที่ ศก 2032/ว 473 16 Ҥ 2560 การสนับสนุนเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader)
33 ที่ ศก 2032/466 16 Ҥ 2560 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐