หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
หนังสือทั้งหมด
ลำดับ
เลขที่หนับสือ
วันที่ลงหนังสือ
เรื่อง
35 ที่ ศก 2032/87 28 เมษายน 2563 การปรับรหัสหัตถการงานเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
34 ที่ ศก 2032/83 27 เมษายน 2563 การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัดโรนา 2019 (COVID-19)
33 ที่ ศก 2032/ว 84 28 เมษายน 2563 ขอเชิญประชุม
32 ที่ ศก 2032/ว 45 28 เมษายน 2563 แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2563
31 ที่ ศก 2032/ว 80 24 เมษายน 2563 ส่งสำเนาคำสั่ง
30 ที่ ศก 2032/ว 79 24 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโคนา 2019 (OVID-19)
29 ที่ ศก 2032/ว77 21 เมษายน 2563 เพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
28 ที่ ศก 2032/ว 75 21 เมษายน 2563 ส่งนำเนาหนังสือ
27 ที่ ศก 2032/ว 74 21 เมษายน 2563 แนวทางการดำเนินงานสุขาพจิต ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
26 ที่ ศก 2032/156 20 เมษายน 2563 ให้จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
25 ที่ ศก 2032/ ว 73 20 เมษายน 2563 ส่งสิ่งสนับสนุน
24 ที่ ศก 2032/ว 72 17 เมษายน 2563 ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบสิ่งสนับสนุน
23 ที่ ศก 2032/ว 31 17 เมษายน 2563 แจ้งกำหนดการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2563
22 ที่ ศก 2032/ว 69 16 เมษายน 2563 แจ้งขยายวันปิดระบบอนนไลน์ โปรแกรม Health gate การดำนินงานหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
21 ที่ ศก 2032/ว 68 15 เมษายน 2563 การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
20 ที่ ศก 2032/ว67 15 เมษายน 2563 แจ้งคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ
19 ที่ ศก 2032/ว66 15 เมษายน 2563 การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยและเวชัณฑ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
18 ที่ ศก 2032/ว 65 15 เมษายน 2563 รายงานอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเนื่องจากาวะอากาศร้อน
17 ที่ ศก 2032/ว147 14 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลบุคคลที่กักตัวเองในที่พัก 14 วัน เพื่อรับความช่วยเหลือจากสากาชาดไทย
16 ที่ ศก 2032/ว 63 9 เมษายน 2563 มาตรการป้องกันและควบคุมการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15 ที่ ศก 2032/ว 64 9 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
14 ที่ ศก 2032/ว 62 7 เมษายน 2563 ขอส่งใบรับรองการแยกกัก กันกกัน คุมไว้สังเกต ครบ 14 วัน กรณีเฝ้าระวังโรค COVID-19
13 ที่ ศก 2032/ ว 61 7 เมษายน 2563 การแจ้งข้อูลข่าวสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
12 ที่ ศก 2032/ว 60 3 เมษายน 2563 แนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
11 ที่ ศก 2032/ว 59 3 เมษายน 2563 แจ้งเวียนบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เรื่องเสร็จที่ 114/2563
10 ที่ ศก 2032/ว58 2 เมษายน 2563 การสอบสวนโรค กรณีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
9 ที่ ศก 2032/ว 57 2 เมษายน 2563 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
8 ที่ ศก 2032/ ว 54 26 มีนาคม 2563 ขอส่งคำสั่งหน่วยปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับอำเอ จังหวัดศรีสะเกษ
7 ที่ ศก 2032/ว 55 26 มีนาคม 2563 ส่งข้อสั่งการและมาตรการขอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ
6 ที่ ศก 2032.005/ว1120 6 มีนาคม 2563 แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 20% ของจังหวัด