แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 2032/ ว 96  จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ส่งถึง  2   แห่ง
  รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,  

 รับแล้ว  2  แห่ง
   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,