แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 2032/ ว80  ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรพนักงานจุลทัศนากร

ส่งถึง  3   แห่ง
  รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.โพธิ์ศรี,   รพสต.หนองค้า,  

 รับแล้ว  3  แห่ง
   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.โพธิ์ศรี,   รพสต.หนองค้า,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,