แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 2032/100  ส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ส่งถึง  1   แห่ง
  รพสต.กระแซง,  

 รับแล้ว  1  แห่ง
   รพสต.กระแซง,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,