แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 2032/ว 20  ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ส่งถึง  3   แห่ง
  รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,  

 รับแล้ว  3  แห่ง
   รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,  

 ยังไม่รับ  0    แห่ง
  ,