แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 2032/ว27  ส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง ปีงบประมาณ 2562

ส่งถึง  6   แห่ง
  รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.โนนสว่าง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,  
รพสต.หนองค้า,  

 รับแล้ว  5  แห่ง
   รพสต.พยุห์,   รพสต.สำโรง,   รพสต.กระแซง,   รพสต.โพธิ์ศรี,   รพสต.หนองค้า,  

 ยังไม่รับ  1    แห่ง
  รพสต.โนนสว่าง,