รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   300   194   300 100.00
03513 รพสต.สำโรง   300   271   297 99.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   294   137   291 98.98
03515 รพสต.กระแซง   303   145   300 99.01
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   297   249   294 98.99
03517 รพสต.หนองค้า   298   244   298 100.00

วันที่ 21-08-2019