หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   261   201   261 100.00
03513 รพสต.สำโรง   265   265   265 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   263   160   263 100.00
03515 รพสต.กระแซง   266   109   266 100.00
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   267   248   266 99.63
03517 รพสต.หนองค้า   263   241   263 100.00

วันที่ 30-07-2021