รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   323   209   323 100.00
03513 รพสต.สำโรง   323   297   323 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   318   143   317 99.69
03515 รพสต.กระแซง   326   162   326 100.00
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   320   270   318 99.38
03517 รพสต.หนองค้า   321   265   321 100.00

วันที่ 18-11-2019