รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   349   227   346 99.14
03513 รพสต.สำโรง   346   320   346 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   340   156   340 100.00
03515 รพสต.กระแซง   348   173   339 97.41
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   342   289   341 99.71
03517 รพสต.หนองค้า   345   286   345 100.00

วันที่ 29-01-2020