รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   282   179   280 99.29
03513 รพสต.สำโรง   282   256   282 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   276   126   273 98.91
03515 รพสต.กระแซง   285   140   280 98.25
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   279   236   279 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   280   226   280 100.00

วันที่ 24-06-2019