รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   220   139   220 100.00
03513 รพสต.สำโรง   219   193   219 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   215   107   215 100.00
03515 รพสต.กระแซง   220   104   220 100.00
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   218   187   218 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   217   168   217 100.00

วันที่ 11-12-2018