หน้าหลัก รับหนังสือ ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ

 

รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   229   180   229 100.00
03513 รพสต.สำโรง   232   232   232 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   230   140   230 100.00
03515 รพสต.กระแซง   234   101   224 95.73
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   234   227   234 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   231   209   231 100.00

วันที่ 17-04-2021