รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   247   157   243 98.38
03513 รพสต.สำโรง   247   221   247 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   243   116   239 98.35
03515 รพสต.กระแซง   251   124   247 98.41
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   248   214   248 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   246   190   242 98.37

วันที่ 23-02-2019