รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   204   129   204 100.00
03513 รพสต.สำโรง   203   177   203 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   199   97   199 100.00
03515 รพสต.กระแซง   204   90   199 97.55
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   202   171   202 100.00
03517 รพสต.หนองค้า   201   153   201 100.00

วันที่ 23-10-2018