รหัส
สถานบริการ
หนังสือ
ทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน)
จำนวนที่
ได้รับ
คิดเป็น %
03512 รพสต.พยุห์   257   164   257 100.00
03513 รพสต.สำโรง   258   232   258 100.00
03514 รพสต.โนนสว่าง   252   118   251 99.60
03515 รพสต.กระแซง   260   132   260 100.00
03516 รพสต.โพธิ์ศรี   256   219   255 99.61
03517 รพสต.หนองค้า   256   203   255 99.61

วันที่ 25-04-2019