หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 145 18 กันยายน 2566 ขอความร่วมมือดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (CI = 0)
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 144 18 กันยายน 2566 แจ้งดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิส จังหวัดศรีสะเกษ
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 135 1 กันยายน 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 136 31 สิงหาคม 2566 ขอเชิญบุคลากรและเครือข่ายเข้าร่วมงานมหกรรมศรีสะเกษเมืองสมุนไพร
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 132 28 สิงหาคม 2566 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันวัณโรคอำเอพยุห์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 127 22 สิงหาคม 2566 ขอให้เร่งรัดมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 121 4 สิงหาคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 119 27 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญบุคลากรร่วมออกสุ่มประเมินดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 117 24 กรกฏาคม 2566 ขอความร่วมมือกำกับมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 114 20 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพร
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 104 14 กรกฏาคม 2566 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ตลอดฤดูฝน
ปี2566 ที่ ศก 2033/101 11 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 86 7 มิถุนายน 2566 เร่งรัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ช่วงฤดูฝน พ.ศ. 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 85 7 มิถุนายน 2566 ขอเชิญออกหน่วยให้บริการแพทย์แผนไทย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 70 28 เมษายน 2566 ขอให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษาในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว77 19 พฤษภาคม 2566 ขอส่งเกณฑ์การสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2566
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว 76 19 พฤษภาคม 2566 ขอความร่วมมือคัดกรองพัฒนาการเด็ก และคัดกรองาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว63 26 เมษายน 2566 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังคุณาพเกลือบริโคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน และประเมินชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน
ปี2566 ที่ ศก 2033/113 26 เมษายน 2566 ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบคอมพิวเตอร์
ปี2566 ที่ ศก 2033/ว113 26 เมษายน 2566 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Smart Refer
  Records 1 to 20 of 393